W Dz.U. z 13 lutego 2018 r. pod poz. 357 opublikowano Ustawę z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Zmiany wprowadzono m.in. w Ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 94 pkt 9a i 9b kp pracodawca będzie miał obowiązek:

  • prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza) — dodano tu formę elektroniczną;
  • przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej — dodano wskazany tu okres 10 lat przechowywania.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.