W Dz.U. z 22 sierpnia 2018 r. pod poz. 1609 opublikowano Rozporządzenie MKiDN w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Rozporządzenie reguluje zasady udzielania pozwoleń w 10 grupach zagadnień.

Pozwolenia wymaga:
1. Prowadzenie:

 1. prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym:
  • do rejestru zabytków,
  • na Listę Skarbów Dziedzictwa;
 2. robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 3. badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym:
  • do rejestru zabytków,
  • na Listę Skarbów Dziedzictwa;
 4. badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

2. Przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków.

3. Trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje.

4. Dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków.

5. Zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub sposobu korzystania z tego zabytku.

6. Umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz napisów.

7. Prowadzenie badań archeologicznych.

8. Poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

9. Wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

10. Podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Rozporządzenie określa też dane i informacje, które zawierają wnioski o wydanie pozwoleń, dokumentację dołączaną do tych wniosków, niezbędną do ich rozpatrzenia, dane i informacje, które zawierają te pozwolenia, oraz warunki, które mogą zostać w nich zastrzeżone, a także elementy, które zawiera dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz dokumentacja badań archeologicznych.

Rozporządzenie obowiązuje od 23 sierpnia 2018 r.