W Dz.U. z 11 września 2018 r. pod poz. 1760 opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

Rozporządzenie określa warunki:

 1. potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystywania i unieważniania profilu zaufanego, w tym:
  • okres ważności profilu zaufanego,
  • zbiór danych zawartych w profilu zaufanym,
  • przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego i w których traci on ważność,
  • warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych bezpośrednio związanych z potwierdzeniem profilu zaufanego,
  • dane i dokumenty wymagane w procedurze potwierdzania, przedłużania ważności i unieważnienia profilu zaufanego,
  • warunki, które powinien spełniać punkt potwierdzający profil zaufany,
  • warunki organizacyjne i techniczne dla potwierdzenia profilu zaufanego oraz uwierzytelnień i autoryzacji przy nieodpłatnym wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy, n sposób potwierdzania spełniania tych warunków;
 2. składania podpisu zaufanego.

Rozporządzenie obowiązuje od 11 września 2018 r.