W Dz.U. z 21 sierpnia 2018 r. pod poz. 1599 opublikowano Ustawę z lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych.

Zmieniono art. 5 ust. 3 Ustawy z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397 ze zm.), który w nowym brzmieniu stanowi, że kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności (czyli złoto, platynę, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz koralu) lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście, chyba że znalezione zostały jedynie pieniądze, a ich kwota nie przekracza 100 zł lub równowartości tej kwoty obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia znalezienia pieniędzy, a w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem.

Przed zmianą nie było wzmianki o limicie 100 zł znalezionych pieniędzy.

Ustawa obowiązuje od 5 września 2018 r.