W Dz.U. z 11 października 2018 r. pod poz. 1946 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną. Rozporządzenie wykonuje delegację ustawową z art. 78 ust. 3 Ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.).

Prawie wszystkie instytucje przekazują Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje o:

  • przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro;
  • poza przewidzianymi wyjątkami — wykonanym transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro.

Informacja o transakcjach oraz formularz identyfikujący są przekazywane zgodnie z odpowiadającymi im wzorami dokumentów elektronicznych opublikowanymi w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Informację o transakcjach oraz formularz identyfikujący przekazuje się za pośrednictwem:

  • strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w B BIP oraz na stronie internetowej w systemie teleinformatycznym;
  • oprogramowania interfejsowego umożliwiającego łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego, której identyfikator URI i opis interfejsu jest zamieszczony w B BIP oraz na stronie internetowej w systemie teleinformatycznym.

Rozporządzenie obowiązuje od 13 października 2018 r.