W Dz.U. z 1 marca 2019 r. pod poz. 403 opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. Zmiany wprowadzono w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760, dalej: rozporządzenie).

Od 4 marca 2019 r. obowiązują zmiany wprowadzone do § 13 rozporządzenia. Po nowelizacji złożenie podpisu zaufanego jest możliwe w okresie ważności użytego do złożenia podpisu środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 Ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (dalej: ustawa). Chodzi tu o profil zaufany oraz profil osobisty. Przed zmianą złożenie podpisu zaufanego było możliwe w okresie ważności profilu zaufanego. Czynność złożenia podpisu zaufanego wymaga autoryzacji, po której następuje opatrzenie podpisywanych danych w postaci elektronicznej pieczęcią elektroniczną ministra cyfryzacji wykorzystywaną do zapewnienia integralności podpisanych danych oraz autentyczności złożonego podpisu.

Zgodnie z dodanym do § 13 rozporządzenia ust. 2a, autoryzacji tej dokonuje się, odpowiednio do użytego środka identyfikacji elektronicznej, w przypadku profilu:

  • osobistego — w sposób określony dla tego środka identyfikacji elektronicznej w przepisach wydanych na podstawie art. 12j Ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
  • zaufanego — w sposób, o którym mowa w § 8 ust. 6 rozporządzenia (w przypadku usług online, wymagających uwierzytelnienia użytkownika profilem zaufanym, autoryzacje wymagane w tych usługach dokonywane są przy użyciu drugiego czynnika uwierzytelnienia, z uwzględnieniem czynników uwierzytelniania spełniających określone warunki).

Natomiast 1 czerwca 2019 r. wejdą w życie zmiany wprowadzone w:

  • § 5 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym osoba wnioskująca będzie mogła samodzielnie dokonać potwierdzenia profilu zaufanego, także identyfikując się i autoryzując czynność utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego przy użyciu profilu osobistego;
  • § 8 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którym w przypadku potwierdzenia profilu zaufanego w sposób, o którym mowa w art. 20c ust. 1 pkt 4 ustawy, czyli samodzielnie przez osobę fizyczną przy wykorzystaniu profilu osobistego — profil zaufany będzie zawierał również wskazanie, że został potwierdzony przy wykorzystaniu profilu osobistego;
  • § 9 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym osoba posiadająca profil zaufany będzie mogła przedłużyć jego ważność m.in. samodzielnie w systemie, w którym wydawany jest profil zaufany, potwierdzając tę czynność przy wykorzystaniu profilu zaufanego, profilu osobistego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego (dodano możliwość wykorzystania profilu osobistego).