W Dz.U. z 18 września 2019 r. pod poz. 1778 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. ustalono:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł;
  • minimalną stawkę godzinową w wysokości 17 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.