W Dz.U. z 25 stycznia 2021 r. pod poz. 159 opublikowano Ustawę z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono do art. 31zp Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19). Wynika z nich m.in., że wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub Fundusz Emerytur Pomostowych, płatnik składek przekazuje do ZUS nie później niż do 15 marca 2021 r. — w przypadku takich składek, należnych za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r., jeżeli:

  • płatnik składek prowadzi, na dzień złożenia wniosku, działalność oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 71.11.Z, 90.03.Z, 90.04.Z albo
  • płatnik świadczy usługi na rzecz muzeów w rozumieniu Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (dalej: ustawa o muzeach), oznaczone kodem 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, bądź
  • prowadzi muzeum w rozumieniu ustawy o muzeach niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy o muzeach.

Ponadto płatnicy składek, o których mowa w art. 31zo ust. 8 COVID-19, do wniosku o zwolnienie dołączą oświadczenie że usługi oznaczone kodami 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z są świadczone na rzecz muzeum.

Dodano też przepisy zgodnie z którymi w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 MKDNiS na wniosek Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) przekazuje PISF środki finansowe w wysokości 120 000 000 zł na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów, które podmioty, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (chodzi o każdy podmiot prowadzący działalność w zakresie kinematografii, zarówno polski, jak i z innego państwa członkowskiego UE, ze Szwajcarii lub państwa członkowskiego EOG, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz strukturę własności), wykonujące działalność lub świadczące usługi na terytorium Polski, poniosły w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. w następstwie wystąpienia COVID-19 i które nie zostały sfinansowane lub dofinansowane z innych środków, w tym środków publicznych. Zasady przyznawania tego wsparcia określa dodany art. 31zzs ustawy COVID-19.

Ustawa obowiązuje od 26 stycznia 2021 r.