W Dz.U. z 28 listopada 2022 r. pod poz. 2443 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

Rozporządzenie określa w załączniku wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, stanowiący załącznik do niego i obowiązuje od 29 listopada 2022 r.