Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 18 maja 2023 r. poz. 948),
 • o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 19 maja 2023 r. poz. 960),
 • o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 22 maja 2023 r. poz. 970),
 • o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 22 maja 2023 r. poz. 973),
 • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 23 maja 2023 r. poz. 977);
 • Karta Nauczyciela (Dz.U. z 23 maja 2023 r. poz. 984),
 • o działalności leczniczej (Dz.U. z 24 maja 2023 r. poz. 991),
 • o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 24 maja 2023 r. poz. 998),
 • o dokumentach publicznych (Dz.U. z 25 maja 2023 r. poz. 1006),
 • o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 26 maja 2023 r. poz. 1015),
 • o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 30 maja 2023 r. poz. 1028),
 • Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1 czerwca 2023 r. poz. 1047),
 • o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2 czerwca 2023 r. poz. 1054),
 • o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 5 czerwca 2023 r. poz. 1058),
 • o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 6 czerwca 2023 r. poz. 1068),
 • o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz.U. z 6 czerwca 2023 r. poz. 1072),
 • o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 7 czerwca 2023 r. poz. 1075),
 • Prawo łowieckie (Dz.U. z 9 czerwca 2023 r. poz. 1082).

Ogłoszono też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 19 maja 2023 r. poz. 955),
 • Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz.U. z 1 czerwca 2023 r. poz. 1045).