W Dz.U. z 19 maja 2023 r. pod poz. 962 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.

W załączniku do rozporządzenia opublikowano wzór formularza zgłoszenia identyfikacyjnego (aktualizacyjnego) w wersji NIP-2(15), w którym uwzględniono fundacje rodzinne zobowiązane składać takie zgłoszenie. Wzór zgłoszenia na formularzu w wersji NIP-2(14) może być stosowany przez osoby prawne inne niż fundacje rodzinne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące podatnikami lub płatnikami, do 30 września 2023 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 22 maja 2023 r.