W Dz.U. z 25 maja 2023 r. pod poz. 1003 opublikowano Ustawę z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Nowelizacja wprowadza ważną, postulowaną od dawna zmianę, zgodnie z którą osoby zajmujące się obsługą drogowego i kolejowego transportu publicznego uzyskały ochronę przysługującą funkcjonariuszom publicznym na zasadach określonych w Ustawie z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny. Chodzi tu o:

  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych: dyżurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy, kierownik pociągu, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, automatyk, toromistrz, dróżnik przejazdowy oraz prowadzący pojazdy kolejowe;
  • członków obsady pociągu;
  • osoby wykonujące przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem transportu kolejowego, podczas kierowania środkami transportu i w związku z kierowaniem nimi.

Ustawa obowiązuje od 9 czerwca 2023 r.