W Dz.U. z 22 maja 2023 r. pod poz. 971 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2023 r. w sprawie rejestru fundacji rodzinnych.

Rozporządzenie określa zasady dokonywania wpisów do rejestru fundacji rodzinnych (ogólnych i szczegółowych), a także tryb i sposób udzielania informacji z rejestru. Sąd rejestrowy (Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim), prowadząc rejestr, wydaje orzeczenia o wpisie, wprowadza wynikające z nich dane do systemu informatycznego, oraz prowadzi i udostępnia akta rejestrowe.

Natomiast w Dz.U. z 22 maja 2023 r. pod poz. 974 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2023 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru fundacji rodzinnych oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

Rozporządzenie określa 21 wzorów wniosków o wpis do rejestru fundacji rodzinnych, które są dostępne w siedzibach sądów okręgowych oraz w Internecie, w BIP na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Obydwa rozporządzenia obowiązują od 22 maja 2023 r.