W Dz.U. z 7 czerwca 2023 r. pod poz. 1073 opublikowano Ustawę z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Z ustawy wynika, że świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • pełniła funkcję sołtysa na podstawie Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat,
  • osiągnęła określony wiek: w przypadku kobiet — 60 lat, a w przypadku mężczyzn — 65 lat.

Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie i przyznaje się je na wniosek osoby uprawnionej.

Wniosek składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej KRUS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Prawo do świadczenia ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej, a kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od 1 marca. Świadczenie wraz z kosztami jego obsługi jest finansowane z budżetu państwa.

Ustawa obowiązuje od 1 lipca 2023 r.