W Dz.U. z 30 maja 2023 r. pod poz. 1023 opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 29 maja 2023 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Rozporządzenie określa 35 wzorów dokumentów dotyczących rejestracji stanu cywilnego, w tym m.in.:

  • odpisów (urodzenia, małżeństwa i zgonu), protokołów (zgłoszenia urodzenia, uznania ojcostwa, przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion itd.);
  • zaświadczeń (potwierdzającego uznanie ojcostwa; stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego; stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo itd.);
  • wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym w postaci papierowej;
  • zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Rozporządzenie weszło w życie 30 maja br. na podstawie Komunikatu Ministra Cyfryzacji z 16 maja 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających dokonanie zameldowania, wgląd do rejestru PESEL, pobieranie danych, informacji oraz zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych, rejestru PESEL oraz rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 16 maja 2023 r. poz. 927) wydanego na podstawie art. 6a Ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.