W Dz.U. z 5 czerwca 2023 r. pod poz. 1059 opublikowano Ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono przede wszystkim do Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i dotyczą one m.in.:

 • zwiększenia limitu umożliwiającego korzystanie ze statusu małego podatnika z 1 200 000 zł do 2 000 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o VAT),
 • zasad przeliczania na złote limitów wyrażonych w walucie obcej (dodany art. 31b ustawy o VAT),
 • obowiązków związanych z wezwaniem wnioskodawcy przez organ wydający WIS do dostarczenia dokumentów (art. 42b ustawy o VAT),
 • stosowania przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w przypadku zmiany lub uchylenia WIS (art. 42c ustawy o VAT),
 • wygaśnięcia WIS oraz postępowania prowadzonego przez Dyrektora KIS w przypadku zmiany albo uchylenia ostatecznej WIS (art. 42h ustawy o VAT),
 • doprecyzowania okresu obowiązywania WIS (art. 42ha ustawy o VAT);
 • zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o stosowaniu danych wyliczonych szacunkowo przy rozpoczęciu wykonywania działalności mieszanej — prewspółczynnik (art. 86 ust. 2e ustawy o VAT);
 • zażalenia na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku oraz odwołania od decyzji o odmowie dokonania zwrotu różnicy podatku w przewidzianym terminie (art. 87 ust. 6m i 6n ustawy o VAT);
 • odliczania częściowego podatku (art. 90 ustawy o VAT), w tym m.in. zmiany kwoty niepodlegającej odliczeniu (przy proporcji przekraczającej 98%), która jeżeli w skali roku była mniejsza od 10 000 zł (przed zmianą — 500 zł), pozwalała uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 • zwolnienia z obowiązku korekty VAT naliczonego w związku z nieprzekroczeniem limitów określonych w nowych przepisach art. 91 ust. 1a i 1b ustawy o VAT,
 • zwrotu kwoty zakupu kasy fiskalnej (art. 111 ust. 5, 5a i 5b ustawy o VAT),
 • składania korekty deklaracji VAT drogą elektroniczną, za pomocą aplikacji informatycznej na zasadach określonych w nowym art. 130ca, art. 133a, art. 138ga ustawy o VAT,
 • rozszerzenia zasad dokonywania szybkiego zwrotu VAT w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2025 r. (art. 146k ust. 1a ustawy o VAT).

Nowelizacja określa jednocześnie przepisy przejściowe dotyczące wprowadzonych zmian.

Trzeba również wspomnieć o kolejnej zmianie Ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn dotyczącej limitów zwolnień od tego podatku.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do:

 • I grupy podatkowej — 36 120 zł,
 • II grupy podatkowej — 27 090 zł,
 • III grupy podatkowej — 5733 zł.

Zmiany wprowadzono także do Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych).

Z nowego art. 175a ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych wynika, że Minister Finansów może prowadzić przegląd wydatków (kosztów) jednostek sektora finansów publicznych w celu oddziaływania w perspektywie wykraczającej poza rok budżetowy na poziom, strukturę oraz jakość wydatków publicznych, w szczególności stopień, w jakim przyczyniają się one do skutecznej i efektywnej realizacji celów działalności państwa.

Nie dotyczy to jednak m.in. samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Nowelizacja w większości obowiązuje od 1 lipca 2023 r.