W Dz.U. z 28 lipca 2023 r. pod poz. 1450 opublikowano Ustawę z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw.

Z nowelizacji wynika, że organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów przekazuje — na wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną oraz podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną — kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika:

  • związku zawodowego rolników indywidualnych albo
  • związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne, albo
  • Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.