W Dz.U. z 14 lipca 2023 r. pod poz. 1345 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzeniu MKiDN z 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (dalej: rozporządzenie), gdzie w załączniku określono wykaz bibliotek posiadających zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego.

Po zmianie w poz. 9 wykazu figuruje Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach, wcześniej była to Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.

Dodano też poz. 14 i 15, pod którymi zamieszczono:

  • Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie,
  • Polską Akademię Nauk Biblioteka Gdańska.

Biblioteki z poz. 14 i 15 wykazu muszą dokonać czynności, o których mowa w § 4–6 rozporządzenia, które dotyczą obowiązków związanych z wydzieleniem zbiorów należących do narodowego zasobu bibliotecznego, podziału tych zbiorów na odpowiednie kategorie oraz ich ewidencji elektronicznej. Mają na to czas do 31 grudnia 2025 r.

Natomiast co do obowiązku sporządzenia planu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego oraz zapewnienia szczególnej ochrony polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych warunków w zakresie: przechowywania, kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych, a także udostępniania w celach naukowych albo ekspozycyjnych, które nie spowodują pogorszenia stanu ich zachowania lub uniemożliwią ich zniszczenie lub kradzież, te dwie instytucje mają na to czas do 29 lipca 2024 r., czyli rok od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 lipca 2023 r.