W Dz.U. z 2 sierpnia 2023 r. pod poz. 1501 opublikowano Ustawę z 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

Ustawa określa:

  • zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i utrzymania Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (dalej: KCPD) oraz inwestycji towarzyszących,
  • postępowanie dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji,
  • postępowanie administracyjne oraz sądowoadministracyjne przy realizacji inwestycji,
  • inwestycje towarzyszące, czyli inwestycje związane z funkcjonowaniem KCPD wymienione w art. 50 ustawy (m.in. dojścia i drogi dojazdowe do obiektów kubaturowych KCPD, magazyny energii i ich przyłącza zaspokajające potrzeby obiektów KCPD, odnawialne źródła energii, inwestycje wykorzystujące wodór lub inwestycje obejmujące źródła wytwarzające energię w kogeneracji wraz z przyłączami, przyłącza itd.).

Ustawa obowiązuje od 17 sierpnia 2023 r., ale traci moc z dniem 31 grudnia 2050 r.