W Dz.U. z 31 lipca 2023 r. pod poz. 1463 opublikowano Ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim:

  • zasad nabywania nieruchomości przez ich użytkowników wieczystych — sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego nie może nastąpić przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;
  • PCC — w przypadku gdy kupujący: nabywa co najmniej 6 lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych VAT, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej 5 takich lokali lub udziały w nich, stawka PCC od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, od 1 stycznia 2024 r. wynosi 6%;
  • zakazu zawierania umów najmu z zasobu nieruchomości gminnych — wójtowie, zastępcy wójtów, radni, małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, radnych, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, nie mogą: zawierać umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy ani nabywać własności lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

Ustawa obowiązuje od 31 sierpnia 2023 r.