W Dz.U. z 21 lipca 2023 r. pod poz. 1394 opublikowano Ustawę z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim zmian w Ustawie z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, w której wprowadzono przepisy dotyczące rejestru zastrzeżeń PESEL, zasady i tryb udostępniania danych z rejestru zastrzeżeń PESEL oraz zasady i tryb zastrzegania i cofania zastrzeżenia PESEL. Chodzi tu o prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra informatyzacji (obecnie Ministra Cyfryzacji) rejestr w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych osób, które dokonają zastrzeżenia PESEL. W rejestrze gromadzi się dane dotyczące osób pełnoletnich.

Wprowadzenie tego rejestru spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w 13 innych ustawach.

Ustawa obowiązuje zasadniczo od 22 lipca 2023 r., jednak część przepisów wejdzie w życie z datą ogłoszoną w specjalnym komunikacie.