W Dz.U. z 26 lipca 2023 r. pod poz. 1429 opublikowano Ustawę z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wspierającego kierowanego do osób niepełnosprawnych mających potrzebę wsparcia oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia, które przysługuje obywatelom polskim, a także cudzoziemcom spełniającym określone warunki.

Świadczenie wspierające przyznaje się jako procent wartości renty socjalnej (od 40% do 220%), a jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Ustawa w większości przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.