W Dz.U. z 28 lipca 2023 r. pod poz. 1445 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lipca 2023 r. w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami.

Rozporządzenie określa sposoby, warunki i zakres:

  • współdziałania organów KAS z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi osobami prawnymi, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi (jednostki współdziałające),
  • udzielania organom KAS pomocy technicznej,
  • udostępniania organom KAS informacji zgromadzonych przez jednostki współdziałające, sądy oraz prokuraturę.

Współdziałanie organów KAS z jednostkami współdziałającymi polega na:

  • podejmowaniu i koordynacji wspólnych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie naruszeń przepisów prawa,
  • współpracy przy zabezpieczeniu miejsc przestępstw lub przestępstw skarbowych,
  • tworzeniu, w miarę potrzeby, wspólnych zespołów konsultacyjnych o charakterze doradczym,
  • organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 lipca 2023 r.