W Dz.U. z 7 sierpnia 2023 r. pod poz. 1534 opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organowi prowadzącemu szkołę.

Określono wzór umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop stanowiący załącznik do rozporządzenia, które obowiązuje od 8 sierpnia 2023 r.