W Dz.U. z 8 sierpnia 2023 r. pod poz. 1560 opublikowano Ustawę z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono przede wszystkim do Ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (dalej: ustawa o OSP).

Dodano w niej m.in. przepisy, zgodnie z którymi:

  • strażacy ratownicy OSP mogą brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych;
  • w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina zapewnia, stosownie do posiadanych sił i środków, ochotniczym strażom pożarnym także finansowanie szkoleń innych niż wskazane w art. 11 ust. 1 ustawy o OSP oraz szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  • gmina może wspierać finansowo Państwową Straż Pożarną w prowadzeniu szkoleń stosownie do posiadanych środków finansowych;
  • rada gminy może, w drodze uchwały, przyznać ekwiwalent pieniężny strażakom ratownikom OSP za wykonywanie zadań innych niż wymienione w art. 15 ustawy o OSP (czyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu) — w uchwale wskazuje się te zadania oraz wysokość i sposób ustalenia ekwiwalentu pieniężnego;
  • ewidencja udziału strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych może być prowadzona z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

Ustawa obowiązuje od 9 września 2023 r.