Poradnik Instytucji Kultury 01/2015

Wypłata zasiłku chorobowego po zakończeniu umowy na czas określony

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do 30 listopada 2014 r. dwa tygodnie przed końcem umowy dostarczyła instytucji zwolnienie lekarskie na okres od 15 listopada do 7 grudnia. Za czas zwolnienia do końca umowy o pracę instytucja wypłaciła pracownicy wynagrodzenie chorobowe za 16 dni i sporządziła świadectwo pracy.
Czy od 1 grudnia 2014 r. pracownicy przysługiwał na podstawie złożonych dokumentów zasiłek chorobowy z ZUS?

Zatrudnienie instruktora na godziny

Czy dyrektor domu kultury może w umowie o pracę instruktora tańca ustalić jego wynagrodzenie za stawkę godzinową i płacić miesięcznie według przepracowanych godzin? Jak w takim przypadku rozliczać urlop i czas pracy?

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

W związku z prowadzonym postępowaniem przez prokuraturę przeciwko dyrektorowi instytucji organizator odwołał go ze stanowiska. Jednak dyrektor zdążył jeszcze w wypowiedzieć umowę o pracę jednemu z pracowników w trybie dyscyplinarnym. Zwolnienie jest krzywdzące dla pracownika i niesprawiedliwe. Czyn, który uznano za podstawę do rozwiązania umowy o pracę w ten sposób, nie został popełniony. Ponieważ w instytucji nie ma stanowiska zastępcy dyrektora, organizator powołał do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora osobę pełniącą obowiązki dyrektora. Czy taka osoba może unieważnić lub odwołać rozwiązanie umowy o pracę z tym pracownikiem i przywrócić go na wcześniej zajmowane stanowisko? W jaki sposób to zrobić, aby było to skuteczne i zgodne z przepisami?

Wszystko, co trzeba wiedzieć o wprowadzaniu regulaminu wynagradzania w instytucji kultury

• Niezależnie od liczby zatrudnionych osób warto wprowadzić regulamin wynagradzania. Dzięki niemu wszystkie informacje dotyczące zasad wynagradzania pracowników zebrane zostaną w jednym miejscu • Dyrektor instytucji kultury nie ma obowiązku konsultować treści regulaminu wynagradzania z organizatorem • Moment podania regulaminu wynagradzania do wiadomości pracowników jest bardzo ważny, ponieważ od tego zależy, kiedy może wejść on w życie

Wynagrodzenie i nagroda jubileuszowa dyrektora biblioteki a limity z ustawy kominowej

Dyrektor biblioteki nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w połowie lipca 2015 r. Jeśli tego określonego dnia biblioteka wypłaci dyrektorowi nagrodę jubileuszową, to pod koniec lipca, w dniu wypłaty wynagrodzenia za pracę za lipiec, przekroczony zostanie limit czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Zatem którą kwotę do wypłaty należy zmniejszyć do tego limitu: nagrodę jubileuszową czy wynagrodzenie za pracę za lipiec?

Komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji w muzeum

Z § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Kultury z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (dalej: rozporządzenie) wynika obowiązek przeprowadzenia co 5 lat komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów.

  • Na czym polega ta kontrola i jak należy ją przeprowadzić?
  • Czy komisyjna kontrola zgodności jest równoznaczna z inwentaryzacją?

Kierownik biblioteki tak jak dyrektor — podlega przepisom przejściowym

Czy kierownik gminnej biblioteki publicznej, który został w 2002 r. powołany na czas nieokreślony, po 1 stycznia 2015 r. przestał być kierownikiem? Czy organizator powinien powołać go na nowe stanowisko?

Komercyjne ubezpieczenia muzealiów

Czy eksponaty muzealne należy ubezpieczyć od zdarzeń losowych, np. od kradzieży? Czy jako dobro narodowe są one chronione przez państwo?

Nowe zasady zamówień na usługi kulturalne a organizacja imprezy

Pytanie dotyczy nowego art. 4 pkt 8b Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Przepis ten wyłącza zastosowanie procedur określonych w pzp w przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej m.in. z organizacją koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.
Czy przepis ten dotyczy jedynie:

  • wykonań artystów (faktury agencji artystycznych, umów o dzieło), czy również innych kosztów związanych z organizacją koncertów, konkursów, takich jak np. wynajem sceny i sprzętu nagłośnieniowego z obsługą, przenośnych toalet, ochrony, zakupu materiałów?
  • wymienionych w nim form działalności z zakresu kultury, czy może też dotyczyć np. organizowania imprezy plenerowej typu „Dni Miasta” czy imprez towarzyszących Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy?

Zakupy nieletnich w muzealnym sklepie z pamiątkami

Muzeum prowadzi sklep z pamiątkami. Zdarza się, że zakupów dokonują uczniowie szkół podstawowych, czyli osoby niepełnoletnie. Wydawane przez nich kwoty są czasem znaczne. Czy sprzedaż nieletnim jest prawnie skuteczna i czy muzeum może ponieść z tego tytułu jakieś konsekwencje?

Muzeum selfie

Na zupełnie niecodzienny pomysł wpadła Olivia Muus — pochodząca z Danii projektantka i specjalistka ds. marketingu. Stworzyła zabawną serię zdjęć, na których postaci znane ze starych i cenionych dzieł sztuki wyglądają tak, jakby sami robili sobie zdjęcie telefonem komórkowym.

Opera w języku kaszubskim

Wejherowskie Centrum Kultury funkcjonujące też jako Filharmonia Kaszubska jest samorządową instytucją kultury. Od niemal dwóch lat centrum mieści się w nowoczesnym, wielofunkcyjnym budynku. Organizuje zarówno pokazy filmów (posiada dwie sale kinowe), jak i koncerty oraz różnego rodzaju warsztaty i zajęcia.