Poradnik Instytucji Kultury 01/2016

Zakładanie stowarzyszeń przy instytucjach kultury — od 20 maja 2016 r. będzie łatwiej i szybciej

 • Do założenia stowarzyszenia wystarczy 7 członków założycieli
 • Rejestracja stowarzyszenia będzie trwać dużo krócej niż dotychczas
 • Stowarzyszenia zwykłe będą mogły korzystać z dotacji

Szlak kulturowy — pomysł na nową ofertę instytucji kultury

 • Szlak kulturowy stanowi ciekawą ofertę kulturalną zarówno dla mieszkańców, jak i turystów
 • Nie tylko zabytki tworzą szlaki, ale także ludzie — ich tradycje i historie
 • Szlaki kulturowe to również interesująca forma nawiązania i zacieśnienia współpracy z lokalnymi partnerami

Wstęp na zabawę karnawałową organizowaną przez ośrodek kultury

Ośrodek kultury organizuje zabawę karnawałową.
Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży biletów wstępu na taką zabawę?
Jaki będzie VAT na zabawę karnawałową z konsumpcją?

Wpływ dotacji na kalkulację prewspółczynnika w VAT

Pytania dotyczą nowych zasad obliczania proporcji w VAT.
Jak należy rozumieć pojęcie «dotacja» w jednej z metod wyliczania prewspółczynnika?
Czy chodzi o całą dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej, wraz z częścią finansującą płace, jeśli dotacja ta nie finansuje działalności gospodarczej instytucji kultury?
Czy jej wysokość należy uwzględniać w mianowniku proporcji?

Obowiązki instytucji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do 1 lutego 2016 r.

 • Do 1 lutego 2016 r. instytucje muszą złożyć deklaracje PIT-4R i 8AR
 • W tym samym terminie składają inne informacje podatkowe oraz rozliczenie podatku za pracownika, o ile wybiorą formę papierową
 • Deklaracje i informacje podatkowe płatnicy zasadniczo składają w wersji elektronicznej

Korekta kosztów i przychodów podatkowych

 • Od 1 stycznia 2016 r. koszty uzyskania przychodów niewynikające z błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki koryguje się w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury korygującej
 • Jeśli koszty wynikają z takiego błędu lub omyłki, korekty dokonuje się wstecz
 • Takie same zasady dotyczą korygowania przychodów

Zwrot VAT a wydatki

Z uwagi na specyfikę swojej działalności muzeum wykazuje w każdej deklaracji VAT-7 nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy (sprzedaż jest ze stawką 8%, zakupy wg stawki podstawowej 23%). W związku z tym ma do dyspozycji dodatkowe środki, które — na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 10 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych — nie stanowią u niej przychodu. Z tych dodatkowych środków muzeum finansuje bieżącą działalność (w ten sposób ponoszone są wydatki, które stanowią koszty). W rezultacie muzeum wykazuje stratę finansową.
Czy muzeum postępuje prawidłowo? Czy jest jakiś sposób na uniknięcie tej straty?

Promocja czytelnictwa to wydatek strukturalny

 • Biblioteka organizuje spotkania literackie z autorami na miejscu i w innych placówkach. Wpływy z wystawionych innym bibliotekom faktur za spotkania literackie z danym autorem biblioteka przeznacza na sfinansowanie kolejnego spotkania literackiego. Biblioteka organizuje także spotkania literackie sfinansowane z Programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet Promocja czytelnictwa. Czy wydatek sfinansowany wpływem od innych bibliotek, a także z programu MKiDN można zaliczyć do wydatków strukturalnych w kodzie 60?
 • Biblioteka publiczna utrzymuje się z dotacji podmiotowej. W statucie biblioteki jest zapis, że celem biblioteki jest m.in. organizacja zadań dla społeczeństwa. Czy organizacja prelekcji w celu promocji czytelnictwa, stażu dla osoby bezrobotnej (bon stażowy), zakup plakatów promujących czytelnictwo są wydatkiem strukturalnym, skoro wydatki finansowane z dotacji bieżącej nie mogą być wydatkami strukturalnymi?

Zmiana planu kont związana z nowelizacją ustawy o działalności kulturalnej

Instytucja w swoim planie kont posiada konta: 800 „Fundusz instytucji — mienie wydzielone” i 801 „Fundusz instytucji — mienie nabyte”.
Czy w związku z ostatnimi zmianami należy utworzyć następne konto 803 „Fundusz rezerwowy” i przeksięgować na to konto zysk za 2014 r. zaksięgowany dotychczas na koncie „Fundusz instytucji — mienie nabyte”?
Czy zamiast konta funduszu nabytego można utworzyć konto „Fundusz rezerwowy”, na który zostanie przeksięgowany zysk za 2014 r.?
Czy wartość niezamortyzowanej części środka trwałego (otrzymanego nieodpłatnie od organizatora w momencie tworzenia instytucji) należy przenieść na rozliczenia międzyokresowe przychodów?

Zaliczka z dotacji na 2015 r. na organizację imprezy w 2016 r.

Instytucja kultury planuje na styczeń 2016 r. organizację imprezy — koncertu. Aby zarezerwować dla niej termin, wykonawcy zażądali zapłaty zaliczki jeszcze w 2015 r.
Czy można było zapłacić tę zaliczkę jeszcze z dotacji podmiotowej na 2015 r.?

Podanie do wiadomości radnych wysokości wynagrodzeń pracowników instytucji kultury

Rada miejska w drodze uchwały zobowiązała instytucję kultury do sporządzenia projektu planu finansowego na kolejny rok. Radni życzą sobie, aby wymienić stanowiska pracy wraz z wynagrodzeniem.
Czy jest to zgodne z przepisami, skoro w niektórych przypadkach dane stanowisko pracy ewidentnie wskazuje konkretną osobę?

Budynki i grunty w księgach rachunkowych instytucji kultury po zmianie przepisów

 • Nie wszystkie środki trwałe trzeba wyksięgować z funduszu instytucji kultury
 • Gruntów nie amortyzuje się, a zatem ich wartości nie należy przeksięgowywać
 • Każda instytucja kultury posiada mienie wydzielone