Poradnik Instytucji Kultury 04/2017

Najpiękniejsza biblioteka na świecie

Stacja Kultura to filia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Floriana Ceynowy w Rumii. Mieści się w wybudowanym w 1958 r. budynku dworca kolejowej stacji węzłowej.

Muzealny trening

Poranny jogging w murach muzeum? Czemu nie? Metropolitan Museum of Art proponuje swoim zwiedzającym aktywny sposób obcowania ze sztuką. Dosłownie.

Dlaczego warto śledzić nowe trendy w ocenianiu pracownika?

  • Zasady oceniania pracowników — tak jak nasze otoczenie i świat — ciągle się zmieniają
  • Zamiast wdrażać na siłę stare i nieużyteczne już systemy oceniania pracowników, lepiej jest poznać nowe podejście do tego narzędzia
  • Tylko dopasowany do potrzeb danej instytucji kultury system ma rację bytu

Jak dbać o wysokie standardy obsługi klienta w instytucji kultury?

  • Odbiorca zadowolony z pewnością wróci i poleci instytucję kultury znajomym, dlatego warto zadbać, aby jego doświadczenie w instytucji kultury było na najwyższym poziomie
  • Stale rozwijane kompetencje społeczne i obywatelskie pracowników instytucji kultury są kluczem do sukcesu w zarządzaniu odbiorcami oferty kulturalnej
  • Kto pyta, nie błądzi — informacja zwrotna od klienta jest niezbędna w budowaniu wysokiej jakości obsługi odbiorców

Prowadzenie lekcji muzealnych i oprowadzanie po muzeum a 50% koszty autorskie

Czy prowadzenie lekcji muzealnych (wcześniej przygotowanych, powtarzalnych) oraz oprowadzanie po muzeum można zaliczyć do prac twórczych i zastosować koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości 50%?

Oświadczenie we wniosku o interpretację indywidualną

Główny księgowy instytucji kultury planuje złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej na formularzu ORD-IN(8). Interpretacja będzie dotyczyła prewspółczynnika stosowanego w instytucji. Instytucja dysponuje protokołem naczelnika urzędu skarbowego akceptującego sposób i wysokość wyliczonego prewspółczynnika na podstawie z art. 86 ust. 2a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).
Czy informację o protokole naczelnika urzędu skarbowego należy umieścić w oświadczeniu zawartym w części J formularza ORD-IN?

Oddanie w użytkowanie lokalu w zamian za reklamę

Pytanie Pytanie dotyczy rozliczenia umowy współpracy polegającej na wzajemnym świadczeniu usług w ramach organizacji warsztatów. Instytucja kultury w ramach umowy o współpracy przekazuje pomieszczenia, w których będą prowadzone szkolenia. Ich organizatorem jest stowarzyszenie, które — w ramach umowy za umożliwienie korzystania z lokali we wszystkich materiałach reklamowych promujących dany cykl szkoleń i warsztatów — umieści logo instytucji kultury i będzie ją promować. Transakcje są wzajemnie […]

Odliczenie VAT od wydatków na zakup projektu budowlanego i w trakcie budowy budynku

Instytucja kultury jest czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. nabyła projekt budowlany, którego realizacja — budowa budynku — nastąpi w 2018 r.
Kiedy instytucja kultury może odliczyć VAT z faktury za projekt: za okres, w którym została wystawiona — czy po zakończeniu inwestycji i oddaniu do użytkowania środka trwałego, w 10 ratach rozłożonych na kolejne lata?
Co z ewentualnymi fakturami częściowymi, wystawianymi w trakcie budowy?
Jak ewidencjonować VAT od momentu zakupu projektu do zakończenia inwestycji?

Sprzedaż składnika majątku otrzymanego od organizatora

Instytucja kultury planuje sprzedać przenośną scenę z zadaszeniem otrzymaną wcześniej od organizatora. Instytucja nie dysponuje żadną umową, na podstawie której posiada i używa scenę, tylko dokumentem PT zawierającym m.in. informacje o symbolu klasyfikacji rodzajowej 290/29 (czyli obiekty inżynierii lądowej i wodnej), stawce amortyzacji 2,5%. Natomiast w programie księgowym instytucji scena widnieje jako KŚT grupa 8, podgrupa 80 — Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane, i stawka amortyzacji 20%.
Czy można sprzedać scenę, która nie jest własnością instytucji kultury? Czy w takim przypadku potrzebna jest zgoda organizatora, czy też scenę sprzedać może wyłącznie organizator?
Które wielkości są prawidłowe: te wynikające z dokumentu PT czy z ewidencji: klasyfikacja sceny grupa 2 czy 8 KŚT i stawka amortyzacji (2,5% czy 20%)?

Rezygnacja ze świadczeń nieodpłatnych a prewspółczynnik

W 2016 r. muzeum stosowało w rozliczaniu VAT prewspółczynnik, ponieważ dokonywało nieodpłatnych przekazań, użyczało nieodpłatnie pomieszczeń itp. Natomiast w muzeum nie występowała sprzedaż zwolniona, więc nie stosowano proporcji. W 2017 r. muzeum zrezygnowało z nieodpłatnych przekazań i nieodpłatnego świadczenia usług po to, aby w 2018 r. znowu odliczać VAT w całości. Jedynym nieodpłatnym świadczeniem będzie dzień ze wstępem wolnym, do czego zobowiązuje muzeum art. 10 Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach. Muzeum planuje też organizowanie konkursów, w których nagrody będą pochodziły z jego sklepu z pamiątkami. Muzeum chce przeznaczyć na nagrody konkretną liczbę artykułów, od których nie odliczy VAT.
Czy przekazanie towaru ze sklepu z pamiątkami na nagrody w konkursach należy potraktować na równi z nieodpłatnymi świadczeniami?
Czy w przypadku takiego rozwiązania muzeum może w przyszłości odliczać VAT w całości bo, rozliczając VAT w ten sposób, wskaże konkretną liczbę towarów z prawem do odliczenia?

Korekta Rb-Z w ciągu 6 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego

W lutym 2017 r. instytucja kultury wykryła nieprawidłowość w rozliczeniu składek na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń za okres od września do listopada 2016 r. w związku z błędnym oświadczeniem zleceniodawcy. Od razu zapłacono brakujące kwoty, jednak instytucja zdążyła już złożyć błędnie wypełnione sprawozdania Rb-Z za III i IV kwartał 2016 r.
Czy w takim przypadku trzeba korygować sprawozdania, gdy wartość korekty wynosi za III kwartał 36,75 zł, a za IV kwartał 73,50 zł?

Wydatki na konsumpcję podczas Dni Seniora

Organizator przekazał instytucji kultury w budżecie środki na sfinansowanie Dni Seniora w poszczególnych miejscowościach. Są to wydatki głównie na konsumpcję.
Czy instytucja kultury może sfinansować takie wydatki?