Poradnik Instytucji Kultury 06/2022

Indywidualna praca artystyczna

Pracownicy instytucji kultury pracują w przerywanym systemie czasu pracy z jedną przerwą nieprzekraczającą 5 godzin.
Czy w instytucji kultury dopuszczalne jest wprowadzenie indywidualnej pracy artystycznej polegającej na wykonywaniu przez pracownika pracy indywidualnej nad repertuarem poza zajęciami zespołowymi w miejscu i czasie przez niego wybranym?
Jak ocenia się kwestię miejsca pracy w razie ewentualnego wypadku przy pracy pracownika w czasie wykonywania indywidualnej pracy?

Czas pracy kierowcy

Oddelegowany w podróż służbową pracownik merytoryczny instytucji kultury wraz z kierowcą wyruszył w drogę 9 lutego o 07:30. Obaj na miejsce docelowe dotarli o 19:30. Następnego dnia pracownik merytoryczny wykonywał obowiązki służbowe, a kierowca pracował za kierownicą od 07:30 do około godziny 13:00, kiedy to samochód uległ awarii i został przetransportowany do siedziby instytucji (o 24:00). Od 13:00 kierowca nie prowadził wprawdzie pojazdu, ale sprawował nadzór nad jego przewozem na lawecie. Normy czasu pracy zostały wówczas przekroczone.
Obaj pracownicy stawili się do pracy następnego dnia po 11 godzinach od zakończenia delegacji. Kierowca pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 07:30 do 15:30.
Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy kierowcy?

Niedzielna praca rodzica małego dziecka w muzeum

Pracownica zatrudniona jest w muzeum na pełny etat.
Czy może pracować w niedzielę, jeżeli ma małe dziecko, czy też przepisy zabraniają takiej pracy?

Urlop przy 12 godzinach pracy

Pytania dotyczą urlopu wypoczynkowego pracowników ochrony, którzy pracują w równoważnym czasie pracy stale po 12 godzin według grafiku. Nie ma możliwości rozliczyć/zaplanować urlopu na krócej niż 12 godzin, bo pracują oni na jednej zmianie, wymieniają się i zawsze pracują 12 godzin.
Zaległy urlop pracownika wynosi 96 godzin, a bieżący to 208 godzin. Dzieląc sumę tych godzin przez 12 otrzymujemy 25,33 dnia urlopu. Czy należy zaokrąglić ten wynik do 26 dni urlopu?
Pracownik ma 116 godzin zaległego urlopu, bieżący wynosi 208 godzin. Suma tych godzin dzielona przez 12 to 27 dni. Pracownik twierdzi, że w minionym roku miał 27 dni, chociaż z jego obliczeń wychodziło 27,66 dnia (124 + 208 = 332 / 12 = 27,66), ale nie zostało to zaokrąglone i że w związku z tym w 2022 r. jest stratny o 1 dzień.
Jeśli pracownikowi zostało np. 6 godzin nierozliczonego urlopu, to jak należy to ująć w świadectwie pracy? Ile wykazać dni wykorzystanego urlopu lub jaki ekwiwalent za niewykorzystany urlop wpisać?

Na co powinna zwrócić uwagę instytucja kultury, zatrudniając uciekających z Ukrainy?

  • W związku z napływem obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, wprowadzono nową, prostą i bezpłatną procedurę zatrudnienia Ukraińców
  • Instytucja kultury może zatrudniać Ukraińców na dotychczasowych zasadach lub poprzez zgłoszenie zatrudnienia na portalu praca.gov.pl
  • Przy zatrudnieniu obywatela Ukrainy obowiązki pracodawcy są takie same, jak przy zatrudnieniu Polaka

Urlop dyrektora na zakończenie pełnienia swojej funkcji a przekazanie obowiązków

Poza głównym księgowym instytucja kultury zatrudnia tylko dwóch pracowników etatowych: instruktora kultury i animatora. Dyrektor instytucji zamierza wziąć trzytygodniowy urlop wypoczynkowy na zakończenie trwania swojego powołania.
Czy jest to dopuszczalne?
Jeśli tak, to jak wygląda przekazanie wszystkich spraw i dokumentów następnemu dyrektorowi? Czy dokonuje tego osoba zastępująca dyrektora, a jeśli tak, to kto może otrzymać takie upoważnienie do zastępowania dyrektora i co powinno być w nim zawarte?

Jak wprowadzać instrukcje wewnętrzne?

W jaki sposób wprowadzać wewnętrzne instrukcje postępowania dotyczące pracowników i działalności ośrodka kultury związane z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, np. w czasie pandemii?
Czy dyrektor ośrodka musi je wprowadzić zarządzeniem, czy wystarczy też takie instrukcje umieścić w miejscach ogólnodostępnych, np. na drzwiach?

Rada programowa w instytucji kultury

Czy gminny ośrodek kultury musi mieć radę programową?
Jeżeli nie, to czy w statucie może znaleźć się zapis, że może być powołana rada programowa?

Powierzenie pracownikowi pełnienia obowiązków dyrektora

Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę w centrum kultury i wypoczynku (CKiW) powierzono — na podstawie zarządzenia burmistrza gminy — pełnienie obowiązków dyrektora. Porozumienie zmieniające warunki pracy tego pracownika podpisał burmistrz gminy.
Czy pracownik na czas pełnienia obowiązków dyrektora powinien złożyć wniosek o urlop bezpłatny?

Wprowadzenie odpłatności za prowadzenie działalności innej niż kulturalna

Gminny dom kultury (GDK) zatrudnia kapelmistrza, który prowadzi orkiestrę dętą. Orkiestra cieszy się dużą popularnością i często zapewnia oprawy muzyczne uroczystości w sąsiednich gminach. Dyrekcja GDK zastanawia się, czy nie wprowadzić odpłatności za te występy. Statut domu kultury pozwala na prowadzenie działalności innej niż kulturalna. Wynika z niego bowiem, że GDK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy poprzez organizowanie imprez rozrywkowych, koncertów w zakresie nieprzekraczającym zadań statutowych.
Czy na tej podstawie można pobierać odpłaty za oprawę muzyczną uroczystości, np. nadania sztandaru w OSP?

Opłata za przyjęcie zabytków do muzeum od prywatnego podmiotu

Do muzeum regionalnego zgłosiła się firma archeologiczna przeprowadzająca wyprzedzające badania archeologiczne w mieście, poprzedzające budowę drogi. Firma chce uzyskać od muzeum promesę na przyjęcie przez nie zabytków, które mogą być odkryte podczas tych badań. Znając specyfikę tego stanowiska, wiadomo, że będzie to ogromna liczba przedmiotów. Uznaje się, że zgodę na przyjęcie zabytków podejmuje dyrektor. Najczęściej decyzja ta zależy od dostępności miejsca w budynku muzeum. Spotyka się także rozwiązania polegające na tym, że muzeum przyjmuje zabytki, ale przekazujący kupuje do instytucji np. regały. Nieznane są natomiast przypadki pobierania opłat przez muzeum za przyjęcie zabytków.
Czy muzeum może przyjąć zabytki od tej firmy i pobrać za to opłatę? Czy aby móc pobrać taką opłatę, muzeum powinno mieć to zapisane w regulaminie lub w statucie?
Jaka umowa powinna być wówczas sporządzona?
Na co można przeznaczyć te środki? Czy są jakieś ograniczenia dotyczące kwoty, którą muzeum może pobrać od przekazującego zabytki?

Nieodpłatne przekazanie dyrektorowi egzemplarzy napisanej przez niego książki

Muzeum wydało 700 egzemplarzy książki napisanej przez dyrektora, za którą zapłaciło z dotacji podmiotowej i z otrzymanych darowizn. Publikacja opisuje dzieje lokalnej społeczności żydowskiej od momentu jej przybycia aż do II wojny światowej, która zakończyła ich historię w tym regionie. Książka promuje miasto i jego zabytki. Muzeum nie podpisało z dyrektorem umowy autorskiej o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Zarządzeniem dyrektora 400 egzemplarzy przekazano do sklepiku muzealnego, a 300 na promocję. Dyrektor za napisanie książki nie otrzymał wynagrodzenia.
Czy dyrektor może otrzymać nieodpłatnie 100 egzemplarzy książki z tych przekazanych na promocję? Czy jest to przychód dla dyrektora?
Do kogo należą prawa autorskie, gdy wydawcą jest muzeum?