Poradnik Instytucji Kultury 09/2022

Prawo dyrektora do odebrania wolnego za przepracowane weekendy i święta

Czy dyrektor instytucji kultury ma prawo do odebrania wolnego za przepracowane soboty, niedziele czy święta?

Staż pracy pracownika powołanego na zastępcę dyrektora

Pracownika biblioteki powołano na czas nieokreślony na stanowisko zastępcy dyrektora w tej instytucji. W związku z tym powołaniem złożył wniosek o urlop bezpłatny na dotychczasowym stanowisku. Pracodawca wyraził zgodę na udzielenie takiego urlopu na czas powołania na stanowisko zastępcy dyrektora.
Czy w tej sytuacji w przypadku jednoczesnego pozostawania pracownika w dwóch stosunkach pracy w jednej instytucji, staż pracy sprzed urlopu bezpłatnego wlicza się do dodatku za wysługę lat pracy w czasie powołania?

Wyliczenie dodatku stażowego na niekorzyść pracownika

Instytucja wypłaca dodatek stażowy tylko za dni przepracowane i zmniejsza za dni nieprzepracowane.
Czy postępuje prawidłowo? Czy instytucja kultury, która ma własny regulamin wynagradzania, musi stosować przepisy Rozporządzenia MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania), w tym zapis dotyczący dodatku za wysługę lat?

Umowa z urzędem pracy a limit umów na okres określony

W związku z podpisaną umową z urzędem pracy instytucja zawarła umowę o pracę z pracownikiem na 6 miesięcy w ramach robót publicznych oraz 3 miesiące zobowiązania po zakończeniu robót.
Czy umowa na te 9 miesięcy jest zaliczana do limitu umów z art. 251 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?
Czy należy ją zgłosić do PIP?

Długotrwała nieobecność spowodowana chorobą a zwolnienie pracownicy

Pracownica wykorzystała bez przerwy 182 dni zasiłku chorobowego, następnie przebywała na rocznym świadczeniu rehabilitacyjnym. 29 lipca 2022 r. miała stawić się do pracy, jednakże wpłynęło zwolnienie lekarskie — usprawiedliwiona nieobecność niepłatna (w ZUS RSA Imiennym raporcie miesięcznym o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek jest kod 151). 8 września 2022 r. pracownica nabędzie prawo do emerytury, jednak jeszcze nie skontaktowała się z pracodawcą i nie wiadomo, czy zamierza przejść na emeryturę.
Czy można w takim przypadku zwolnić pracownicę?
Jak długo może trwać takie niepłatne zwolnienie?
Czy w okresie nieobecności pracownica podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?
Co ze stażem pracy w czasie nieobecności oraz wymiarem urlopu za ten rok?

Rezygnacja ze stanowiska dyrektora

Kierowniczkę biblioteki publicznej (pracuje w instytucji od 15 sierpnia 1983 r.) powołano na stanowisko dyrektora na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. W styczniu 2022 r. nabyła ona prawa do emerytury i zaplanowała na nią odejść z końcem września br.
Jaki jest okres wypowiedzenia — kiedy powinna złożyć u wójta wniosek o odwołanie ze stanowiska dyrektora w związku z przejściem na emeryturę?
Co powinna napisać we wniosku o odwołanie, aby było skuteczne?
Czy należy się jej odprawa i nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy?
Kto przygotowuje dla niej świadectwo pracy?

Odpowiedzialność osobista dyrektora za imprezę gminy

Gmina zawarła z samorządowym ośrodkiem kultury (SOK) porozumienie, w którym zleca ośrodkowi zorganizowanie plenerowej imprezy pod nazwą Święto Gminy, której główna część odbywać się będzie na stadionie miejskim (na płycie głównej i innych obiektach stadionu). SOK ma koordynować zorganizowanie imprezy, sporządzić jej regulamin, wybrać współorganizatorów lub podwykonawców poszczególnych działań i sporządzić umowy dotyczące organizacji imprezy.
Z porozumienia wynika, że jego dyrektor osobiście odpowiada za prawidłową organizację tego przedsięwzięcia. Jaki skutek prawny rodzi ten zapis? Co w przypadku np. niedopatrzenia lub błędów formalnych albo innych nieprzewidzianych zdarzeń podczas organizowania największej imprezy gminnej? Część sportową imprezy organizuje w całości stowarzyszenie, nad którym dyrektor SOK nie ma zwierzchnictwa. Ochotnicze straże pożarne wykonujące zabezpieczenie ppoż też są podległe gminie, a nie ośrodkowi kultury. W przypadku firm podwykonawców sprawa jest jasna, bo podpisywane są z nimi stosowne umowy.
Decyzja o imprezie zapadła mniej niż 30 dni od obowiązku ustawowego zgłoszenia imprezy masowej — samo zgłoszenie po terminie jest już nieprawidłowością, na którą dyrektor SOK nie miał wpływu. Czy zatem może podpisać porozumienie z zapisem o odpowiedzialności osobistej dyrektora?
Czy organizator (gmina) po zrealizowanej imprezie może zażądać przedstawienia kserokopii faktur i skanu umów dotyczących kosztów danej imprezy? Jak szczegółowe informacje instytucja kultury musi przekazać organizatorowi? Czy burmistrz może domagać się takich informacji poleceniem wydanym dyrektorowi?

Rekompensujące świadczenie pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Jeden z pracowników instytucji kultury odbył ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy.
Czy to prawda, że przysługuje mu wyrównanie między świadczeniem, które otrzyma z wojska, a wynagrodzeniem z umowy o pracę?
Czy to wyrównanie ma wypłacić instytucja jako pracodawca?

Upoważnienie na czas nieobecności dyrektora

Dyrektor gminnego ośrodka kultury (GOK) udzielił na czas swojej dłuższej nieobecności jednemu z pracowników upoważnienia, które objęło:

  1. prowadzenie bieżących spraw GOK,
  2. sprawdzanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym i zatwierdzanie ich do wypłaty,
  3. zawieranie umów lub zlecanie wykonania prac niezbędnych do właściwego funkcjonowania GOK do kwoty 10 000 zł,
  4. udzielanie urlopów pracowniczych,
  5. udzielanie polecenia wyjazdu służbowego,
  6. podpisywanie z dopiskiem „z upoważnienia dyrektora” faktur, pism i innych dokumentów,
  7. dysponowanie środkami finansowymi GOK.

Czy wyznaczony pracownik może podpisywać sprawozdania półroczne z wykonania planu finansowego, podwyżki o 10% wynagrodzenia i nagrody, które były wypłacone corocznie również w całym urzędzie gminy?

Kandydowanie do organów samorządu terytorialnego jako podstawa odwołania dyrektora

Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych zawarta przez dyrektora z organizatorem zawiera postanowienie, z którego wynika, że prowadzenie przez dyrektora działalności konkurencyjnej, działalności gospodarczej, działalności politycznej stanowić może podstawę do jego odwołania przez organizatora.
Czy w związku z tym kandydowanie dyrektora do rady powiatu, sejmiku województwa, posiadanie mandatu radnego organów samorządu terytorialnego, może stanowić podstawę do jego odwołania ze stanowiska?
Czy burmistrz może takim zapisem ograniczać prawo dyrektorowi do kandydowania to rady powiatu lub sejmiku?

Wyjazdowe audycje muzyczne dla szkół

Lekcje z filharmonią to cykl audycji przygotowany przez Filharmonię Kaliską adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który wspiera szkolną edukację muzyczną.

Z pasji do kolei

Niedaleko Krakowa od kilku lat działa Stacja Muzeum Czernichów Główny. Miejsce zostało od podstaw zaprojektowane i wybudowane przez pasjonata kolei Roberta Stefaniuka.