Jak informuje na swoich stronach internetowych Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) — z początkiem tego roku stał się Centrum Kompetencji. Oficjalne powołanie NIMOZ jako Centrum Kompetencji nastąpiło 1 stycznia 2013 r. — w związku z aktualizacją Programu Wieloletniego Kultura+.

Tym samym NIMOZ dołączył do grona instytucji, które na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego z 2009 r. realizują zadania digitalizacyjne w poszczególnych obszarach: 

  • Biblioteka Narodowa — materiały biblioteczne,
  • Narodowy Instytut Dziedzictwa — zabytki i muzealia,
  • Narodowy Instytut Audiowizualny — materiały audiowizualne,
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe — materiały archiwalne.

Instytucje te wdrażają zmiany technologiczne dotyczące digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych, koordynują ich gromadzenie i przechowywanie, edukują kadry instytucji kultury prowadzących digitalizację oraz udostępniają i promują zasoby cyfrowe. Warto przypomnieć, że w 2010 r., przy uchwaleniu Programu Wieloletniego Kultura+, kompetencje związane z digitalizacją zbiorów muzealnych powierzono Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa. Jego zadaniem było zarządzanie oraz koordynacja działań w zakresie digitalizacji zabytków. Pojęcia zabytków oraz zbiorów muzealnych nie są jednak tożsame i wymagają różnych metod archiwizacji, opisu oraz digitalizacji zbioru.

W wyniku utworzenia NIMOZ zasadne okazało się włączenie do Programu instytucji, której jednym z zadań jest wspieranie muzeów w zakresie digitalizacji. Dlatego uznano, że NIMOZ w zakresie swoich zadań statutowych jest w stanie realizować te cele. Od 2011 r. NIMOZ prowadził już prace w charakterze Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach.