Czas pracy w bibliotece

Pytanie dotyczy czasu pracy w bibliotece. Obecnie dyrektor i bibliotekarz pracują w pełnym wymiarze czasu pracy. Biblioteka jest czynna od godziny 08:00 do 18:00 — jedna osoba przychodzi na godzinę 8.00 i pracuje do godziny 16:00, a druga na 10:00 i pracuje do 18:00 (każdy tydzień na zmiany) oraz w pierwszą i drugą sobotę miesiąca od godziny 08:00 do 12:00. Za godziny przepracowane w soboty odbieramy sobie po godzinie w jednym dniu tygodnia. Niedawno padła propozycja, żeby biblioteka dwa razy w tygodniu była czynna do godziny 20:00. Jak ustalić nowe godziny pracy, aby być w zgodzie z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?

Zapisy w statucie a fundusz instytucji kultury po zmianie przepisów od 2012 r.

Czy biblioteka powinna mieć zapisane w statucie, że od 1 stycznia 2012 r. tworzy fundusz z aktualizacji wyceny, na który są odnoszone skutki wynikające z urzędowego przeszacowania aktywów trwałych? Czy może wystarczy tylko zapis w zakładowym planie kont? Czy potrzebny jest zapis w statucie, że dotacje celowe otrzymywane na zakup gruntów lub otrzymanie ich w drodze darowizny będzie zwiększało fundusz instytucji? Czy o zwiększeniach lub zmniejszeniach funduszu z tytułu zysku lub straty bilansowej ma decydować organizator i czy ma to wynikać ze statutu?

Najem a rejestracja VAT

Czy jeśli instytucja kultury wynajmuje pomieszczenia, powinna zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, czy może tylko wystawić rachunek? A co z rozliczeniem VAT, gdyby instytucja pobierała opłaty za ksero?

Bilety do teatru sprzedawane poprzez serwis internetowy a rozliczenie VAT

Teatr jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi sprzedaż biletów na spektakle w kasie biletowej. Od 1 maja 2011 r. ewidencjonuje sprzedaż przy użyciu kas fiskalnych. Ostatnio teatr wprowadził nową formę płatności — kupon wygenerowany przez serwis prowadzony przez firmę zewnętrzną. Firma umieszcza w serwisie ogłoszenia o promocyjnej sprzedaży biletów. Klienci zainteresowani zakupem promocyjnego biletu wpłacają pieniądze na konto firmy, która generuje kupon, a następnie wysyła go na adres poczty elektronicznej klienta. Po zakończeniu oferty sprzedaży należność za sprzedane kupony pomniejszona o wartość prowizji serwisu firma przekazuje teatrowi na konto. Osobno przesyła informację dotyczącą sprzedanych kuponów. Z otrzymanym kuponem klient przychodzi do teatru i wymienia go na bilet równy wartości kuponu. W momencie wydruku biletu teatralnego teatr automatycznie drukuje paragon fiskalny, który otrzymuje klient.
Zgodnie z regulaminem serwisu klient może odebrać bilety na podstawie kuponu do 2 godzin przed rozpoczęciem spektaklu. Jeżeli w tym czasie klient nie pojawi się po odbiór biletów, zakupiony kupon traci ważność, a klient nie może żądać biletu lub zwrotu gotówki. Bilety mogą zostać sprzedane innej osobie.
Niedawno zdarzyło się , że część klientów nie zrealizowała swoich kuponów i nie przyszła do teatru po bilety. Natomiast firma przelała teatrowi należność za wszystkie kupony, po potrąceniu 10% prowizji.
Czy w tej sytuacji podstawą opodatkowania VAT oraz kwotą, którą należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej, jest kwota faktycznie zrealizowanych kuponów, czy kwota wszystkich sprzedanych przez firmę kuponów bez względu na to, czy klienci przyszli po bilety czy też nie (którą teatr otrzymał na konto)?

Na co można wydatkować nieplanowane przychody biblioteki?

W planie finansowym na 2012 r. biblioteka wykazała stratę bilansową netto do wysokości amortyzacji sukcesywnej środków trwałych. W trakcie roku okazało się, że osiągnęła wyższe przychody z tytułu kar za przetrzymane zbiory. Czy w takiej sytuacji biblioteka może pomniejszyć planowaną stratę i przeznaczyć te środki na pokrycie amortyzacji i wydatkować na prowadzoną modernizację w 2013 r.? Czy w tym przypadku potrzebna jest zgoda organizatora?

Zlikwidowany składnik majątku trwałego a wartość inwestycji

Biblioteka od 2010 r. prowadzi modernizację budynku. Nakłady inwestycyjne pokrywane są z dotacji celowej na inwestycje od organizatora oraz środkami własnymi. Modernizacja polega m.in. na położeniu nowej sieci komputerowej wbudowanej w podłogi i ściany, więc nakłady na tę sieć podwyższą wartość modernizowanego budynku. Planowany termin zakończenia I etapu modernizacji ma nastąpić w połowie 2013 r.
W trakcie modernizacji nastąpiła likwidacja dotychczasowej sieci komputerowej (był to osobny obiekt inwentarzowy, w 100 % umorzony). Ze zlikwidowanej sieci informatycznej pozyskano urządzenia i wyposażenie, które wykorzystano do nowej sieci. Sporządzono protokół wyceny tych materiałów.
Jakie powinno być prawidłowe księgowanie tego zdarzenia gospodarczego, skoro wartość odzysków z likwidacji starej sieci komputerowej trwałego zmniejsza koszty prowadzonej inwestycji i likwidowany środek trwały jest umorzony w 100%. Biblioteka nie prowadzi magazynu.

Wkład własny na realizację projektu a fundusz instytucji kultury

W 2012 r. biblioteka realizowała zadanie w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury projekt uwzględniający potrzeby czytelnika niepełnosprawnego — ostatni etap. Koszt projektu ogółem wynosił 424 000 zł. Z tego dotacja na realizację elewacji z dociepleniem wynosiła 120 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN) i 76 000 zł od organizatora. Natomiast wkład własny biblioteki na zakup i montaż platformy zewnętrznej pionowej oraz przebudowę wejść wynosił 228 000 zł. Aby otrzymać dofinansowanie MKiDN biblioteka zadeklarowała wkład własny 180 000 zł. Amortyzację zwiększonej wartości budynku biblioteka rozliczała sukcesywnie poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów i pozostałe przychody operacyjne (dotację inwestycyjną). Czy w tym przypadku wysokość wkładu własnego na zakup platformy i przebudowę wejść można przeksięgować z funduszu instytucji na rozliczenia międzyokresowe przychodów i odpis amortyzacyjny miesięczny rozliczać poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów i pozostałe przychody operacyjne?

Inwentaryzacja składników majątku a zmiana na stanowisku dyrektora instytucji kultury

Pytanie dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji w instytucji kultury (dom kultury). Czy przy zmianie na stanowisku dyrektora jednostki (będącego jednocześnie instruktorem zajęć muzycznych) powinno się przeprowadzić inwentaryzację doraźną czy zdawczo-odbiorczą? Jak w tym przypadku powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja? Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w instytucjach kultury

• Pracownikom instytucji kultury za wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze przysługuje emerytura pomostowa i dodatek specjalny • Emerytura pomostowa oraz dodatek specjalny za pracę w szczególnych warunkach należy się tylko tancerzom • Dyrektor instytucji kultury może rozszerzyć katalog prac w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia pracowników do dodatku specjalnego

Jak zminimalizować ryzyko nabycia zabytku pochodzącego z wątpliwych źródeł?

• Nabycie obiektu wątpliwego pochodzenia może narazić pracowników instytucji kultury na odpowiedzialność karną • Przed zakupem koniecznie trzeba sprawdzić obiekt w bazach dostępnych w kraju i za granicą • Bezwzględnie należy przechowywać całą dokumentację związaną z nabyciem obiektu

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury?

• Postanowienia dotyczące obowiązku przedłożenia sprawozdania finansowego instytucji kultury powinny znaleźć się w statucie • Jeśli w statucie samorządowej instytucji kultury nie wskazano organu, który ma zatwierdzić sprawozdanie finansowe, to powinien być to wójt • Niektóre instytucje kultury muszą pamiętać o obowiązku badania ich sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta

Nowe wymagania na niektórych stanowiskach w bibliotekach

• Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrezygnował z katalogu szkół, których ukończenie umożliwia zajmowanie konkretnych stanowisk • Nowością jest dorobek zawodowy, który jest wymagany na niektórych stanowiskach • Niektórzy pracownicy mają 9 lat na zdobycie kwalifikacji uprawniających do zajmowania swoich stanowisk