Do 16 sierpnia br. trwa II nabór wniosków w trybie konkursowym w Programie „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

Operatorem Projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dofinansowanie pochodzi z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz ze środków krajowych). Łączna kwota środków do rozdania wynosi prawie 4,1 mln euro.

Państwowe i samorządowe instytucje kultury mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach następujących obszarów tematycznych:

  • edukacja artystyczna i kulturalna,
  • dziedzictwo kulturowe, w tym dziedzictwo materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa,
  • muzyka i sztuki sceniczne,
  • sztuki plastyczne i wizualne.

Co ważne, wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw–Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską).

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie nawet do 90% kosztów kwalifikowalnych projektu. Przy czym wymagany wkład własny finansowy powinien wynosić co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. Przy czym kwoty dofinansowania zależą od wielkości projektów:

  • projekty małe — minimalna wartość dofinansowania wynosi 50 000 euro, a maksymalna — 150 000 euro;
  • projekty duże — minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 150 000 euro, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1 000 000 euro.

Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza 30 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków i Programu, w tym wniosek aplikacyjny, znajdują się na stronie internetowej resortu kultury.