Poradnik Instytucji Kultury 06/2013

Górna granica wynagrodzenia w instytucji kultury

Pytanie dotyczy górnej granicy wynagrodzenia za pracę w instytucji kultury. Minimalną stawkę określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania). W rozporządzeniu tym nie ma jednak mowy o górnej granicy. Kto w takim przypadku ją ustala, na jakich zasadach i w jakim dokumencie wewnętrznym należy ją określić? Instytucja kultury nie zatrudnia 20 pracowników i zgodnie z art. 772 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) nie obowiązuje w niej regulamin wynagradzania.

Podwyżka dla głównego księgowego instytucji kultury w 2013 r.

Czy główny księgowy samorządowej instytucji kultury, który podlega pod ustawę z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa), może otrzymać podwyżkę wynagrodzenia w 2013 r.? Obecne wynagrodzenie głównego księgowego nie przekracza ustalonych w ustawie kominowej limitów i nie przekroczy ich również po podwyżce.

Dyżury w muzeum a czas pracy

Pracownicy muzeum są zatrudnieni od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 16:00. Jeden raz w miesiącu świadczą pracę w sobotę i niedzielę (tzw. dyżur) w następujących godzinach — w sezonie od 10:00 do 19:00, a poza sezonem w godzinach 10:00–16:00. Pracownicy muzeum otrzymują za pełnienie takiego dyżuru dni wolne: w sezonie 3, a poza sezonem 2. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?

Odpowiedzialność osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnej

Czy osoba zatrudniona na umowę-zlecenie przez ponad rok może być odpowiedzialna za środek trwały przez czas trwania umowy? Chodzi o projekty UE, przy których koordynatorzy są zatrudnieni na umowę-zlecenie i w ramach projektu zakupują środki trwałe i wyposażenie.

Kontrola umów cywilnoprawnych w domu kultury

Podczas kontroli w naszym domu kultury inspektor Państwowej Inspekcji Pracy zakwestionował jedną umowę-zlecenia (z instruktorem tańca) i dwie umowy o współpracy zawarte z osobami, które uczą dzieci technik malarskich (posiadają one własne firmy). Zarzucono nam, że to tzw. umowy śmieciowe i w wystąpieniu nakazano zamienić na umowy o pracę. Czy słusznie?

Czas pracy instruktorów podczas kolonii artystycznej w Bułgarii

Dwaj instruktorzy ośrodka kultury pojadą w czerwcu do Warny w Bułgarii na wycieczkę z dziećmi — członkami prowadzonych przez nich zespołów tanecznych i muzycznych. Wycieczka organizowana jest jako kolonia artystyczna, podczas której zespoły wezmą udział w II Międzynarodowym Festiwalu „Świat, sztuka i morza”. Plan czerwcowej wycieczki jest następujący:

 • 6–7 — przyjazd, zakwaterowanie, próby sceny,
 • 8 — próby sceny, czas wolny,
 • 9–14 — dni festiwalowe,
 • 15–16 — odpoczynek nad morzem, rejs żaglowcem, zwiedzanie Warny,
 • 16–17 — przyjazd do Polski.

Wymienieni instruktorzy zatrudnieni są w ośrodku kultury następująco:

 • pierwszy z instruktorów (dalej: instruktor nr 1) — na pełny etat, po 8 godzin dziennie,
 • drugi (dalej: instruktor nr 2) — na pół etat, pracuje 2 dni w tygodniu po 8 godzin w miejscu pracy oraz 4 godziny umownie poza miejscem pracy (za te 4 godziny nie podpisuje się na liście obecności).

Obaj pracują w dni robocze.
Koszt udziału w kolonii artystycznej (1350 zł) pokrywają tylko jej uczestnicy, a pracownicy jadą bezpłatnie.
Ośrodek nie wypłaci instruktorom wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, ponieważ nie ma na to środków, a pracę w dniu wolnym od pracy zrekompensuje tylko poprzez udzielenie dodatkowego dnia lub dni wolnych od pracy. Powstają więc dwie następujące wątpliwości dotyczące rozliczania ich wynagrodzeń:

 1. Jak rozliczyć czas pracy instruktorów na kolonii?
 2. Czy można potraktować ten wyjazd jako formę nagrody dla pracowników, jeżeli nie ponoszą oni kosztów wyjazdu?

Dyrektor i główny księgowy a świadczenia z ZFŚS

Czy dyrektor i główny księgowy instytucji kultury mogą korzystać ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS)? Jeśli tak, to kto powinien podpisywać dla dyrektora przyznanie świadczenia i jak to uregulować w regulaminie ZFŚS? Czy można wprowadzić zapis, że np. główny księgowy podpisuje świadczenia dla dyrektora? Czy dyrektor może wziąć z ZFŚS pożyczkę na cele mieszkaniowe?

Jak prawidłowo ustalić urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na część etatu?

• Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, w zależności od jego stażu pracy • Liczba godzin urlopu pracownika jest niezależna od systemu i rozkładu czasu pracy, w jakim jest on zatrudniony • Przy obliczaniu ekwiwalentu urlopowego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość tzw. współczynnika ekwiwalentowego obniża się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy

Likwidacja biblioteki gminnej a zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Czy do likwidacji gminnej biblioteki publicznej potrzebna jest zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

Założenie i prowadzenie rachunku bankowego instytucji kultury — czy należy dochować procedury zamówień publicznych?

W małej miejscowości, w której znajduje się siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, mają swoje oddziały 3 różne banki.
Obsługę bankową dla instytucji wykonuje jeden z banków i do tej pory współpraca układała się bardzo pomyślnie. Dodatkowo koszty obsługi były niewielkie i wynosiły około 100 zł miesięcznie. Niedawno do instytucji dołączono zadania z zakresu sportu oraz świetlicę wiejską i koszty obsługi bankowej znacznie wzrosły, tj. do około 250 zł miesięcznie.
W czerwcu br. ośrodkowi kultury kończy się dotychczasowa umowa z bankiem. Czy należy dokonać wyboru 1 z 3 banków w trybie przetargu, czy można pozostać przy dotychczasowym banku i jedynie podpisać nową umowę? Roczne koszty obsługi będą wynosiły około 3000 zł, czyli jest to nadal niewielka kwota.

Osoba pełniąca obowiązki dyrektora w instytucji kultury

Na jaki czas wójt może powołać osobę pełniącą obowiązki dyrektora instytucji kultury?

Likwidacja filii biblioteki będącej częścią ośrodka kultury

W skład istniejącego od 2000 r. Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi m.in. biblioteka i 4 filie biblioteczne. Dwie filie w tym roku mają zostać zamknięte. Ze statutu instytucji wynika jednak, że:

 • § 1 Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury utworzoną uchwałą Rady Gminy;
 • § 12 Organizator może zlikwidować Ośrodek, przy czym obowiązany jest na 12 miesięcy przed wydaniem aktu o likwidacji, podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach likwidacji.

Czy konieczna jest opinia powiatowej biblioteki oraz podanie do publicznej wiadomości o likwidacji filii i jej przyczyny? Czy wystarczy zmienić statut i regulamin organizacyjny ośrodka kultury?