Dwa lata temu Komisja Europejska zgłosiła propozycję, aby trzy funkcjonujące dotąd odrębnie programy europejskie Kultura, MEDIA oraz MEDIA Mundus, zostały zastąpione od 2014 r. przez jeden program Kreatywna Europa.

Program ten, przewidziany do realizacji w latach 2014–2020, zawiera trzy komponenty: kultura, media i finansowy komponent horyzontalny. Zakładany budżet programu to 1,46 miliarda euro. Tymczasem na działania objęte Programem Kultura 2007–2013 przeznaczono 500 mln euro.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył prowadzenie Punktu Kontaktowego Programu Kreatywna Europa Instytutowi Adama Mickiewicza, który prowadził do tej pory Punkt Kontaktowy Programu Kultura 2007–2013 oraz Programu Europa dla Obywateli.

Wnioski w programie będą mogły składać instytucje i organizacje (publiczne, pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa) prowadzące działalność kulturalną. Zgodnie z założeniami strategii Europa 2020, program Kreatywna Europa ma inwestować w sektory kreatywne i kulturę, aby wzmacniać ich konkurencyjność i znacząco przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, innowacji i spójności społecznej. Kolejnym celem programu nadal będzie ochrona i promocja różnorodności kulturowej i językowej Europy.

Nowe priorytety, które pojawiają się w Kreatywnej Europie, wynikają z analizy obecnej sytuacji sektorów kultury w Europie i problemów, na jakie napotykają europejscy artyści. Są to przede wszystkim:

 • budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym,
 • strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł,
 • zwiększanie dostępu do kultury.

Kreatywna Europa ma wspierać:

 • rozwijanie międzynarodowych karier artystycznych,
 • tworzenie nowych możliwości zawodowych,
 • zwiększanie umiejętności sektora kultury do konkurencyjnego działania ponadnarodowo zarówno w dziedzinie literatury, jak i filmu, muzyki czy teatru,
 • budowanie nowej publiczności i rozwój już istniejącej, np. poprzez korzystanie z innowacyjnych metod pracy z publicznością, nowych mediów i interaktywnych narzędzi internetowych.

Komponent Kultura został uproszczony i będzie zawierał tylko cztery obszary:

 • projekty współpracy międzynarodowej,
 • wspieranie europejskich sieci organizacji kulturalnych,
 • wspieranie europejskich platform (organizacji typu Europa Cinemas czy European Youth Jazz Orchestra, które mają wyraźny europejski charakter i działają na rzecz rozwoju młodych talentów),
 • tłumaczenia literackie (w założeniu: tylko literatura piękna).

Finansowaniem nie będą objęte:

 • granty operacyjne (działania operacyjne zostaną wyłączone z finansowania),
 • festiwale (które będą traktowane jak projekty współpracy),
 • projekty współpracy z wyznaczonymi krajami pozaunijnymi (w zamian Komisja proponuje większe otwarcie na kraje europejskiego sąsiedztwa, czyli kraje Partnerstwa Wschodniego i Południowego, które będą mogły uczestniczyć w Programie po podpisaniu odpowiednich umów z Unią Europejską).