Jak wynika z programu działań Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) na 2014 r., jednym z jej celów szczegółowych na ten rok jest ocena przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w instytucjach kultury.

Jak wynika z dokumentu dostępnego na stronie internetowej PIP, w związku z sygnałami dotyczącymi naruszeń prawa pracy w instytucjach kultury, na bieżący rok zaplanowano rozpoznanie sytuacji w tym zakresie.
Kontrolami zostaną objęte przede wszystkim takie instytucje, jak teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, galerie sztuki.

Czynności kontrolne będą miały kompleksowy charakter, obejmujący zarówno kwestie przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy (w zakresie dotyczącym wypłaty wynagrodzenia, urlopów wypoczynkowych, rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy, z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), jak i zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jak wynika z programu działań na 2014 r., PIP w instytucjach kultury szczególnie skontroluje ogólną organizację pracy oraz organizację stanowisk pracy, a także stosowanie środków zapobiegających wypadkom przy pracy, zwłaszcza przy pracach wykonywanych na wysokości.