Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) ogłosiły konkurs na dofinasowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change — JPICH).

Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej NIMOZ, konkurs Heritage Plus jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 15 państw uczestniczących w programie (Belgia, Cypr, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy) oraz Komisję Europejską, a jego łączny budżet wynosi 9 mln euro.
Natomiast NIMOZ jako instytucja pośrednicząca w Polsce dysponuje budżetem prawie 4 mln zł.

W konkursie do 28 kwietnia br. można zgłaszać wnioski wstępne w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym, w szczególności materialnym, ale z uwzględnieniem powiązanych aspektów dziedzictwa niematerialnego i cyfrowego. Przewidywany termin składania pełnych wniosków to 1 października 2014 r., a ogłoszenie wyników konkursu ma nastąpić w lutym 2015 r.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

  • zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przejawów dziedzictwa niematerialnego,
  • zrównoważone strategie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym,
  • użytkowanie i adaptacja wszelkich form dziedzictwa kulturowego.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udział projekcie od 3 do 5 zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z 3 do 5 różnych krajów uczestniczących w programie. Zespoły badawcze muszą spełniać wymogi formalne określone zarówno w wytycznych programu Heritage Plus, jak również ustalone w krajowych kryteriach przez państwa członkowskie. W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. państwowe instytucje kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, organizacje pozarządowe. Realizacja projektów ubiegających się w konkursie o dofinansowanie powinna trwać od 24 do 36 miesięcy i rozpoczynać się od kwietnia 2015 r.

Dofinansowanie ma charakter celowy i można je wydatkować jedynie na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji projektu, m.in. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, aparaturę badawczą, usługi badawcze (ich koszt nie może przekroczyć 50% wartości projektu). Ze środków z programu można pokryć także inne koszty bezpośrednio związane z projektem, takie jak materiały, podróże, literatura, usługi upowszechniania i promocji, w tym obowiązkowej organizacji seminarium upowszechniającego wyniki projektu w Polsce.

Dla ułatwienia komunikacji pomiędzy osobami zainteresowanymi udziałem w konkursie, wymiany informacji oraz wsparcia w poszukiwaniu potencjalnych zagranicznych partnerów utworzona została e-mailowa grupa dyskusyjna, do której link znajduje się na stronie NIMOZ. W tym samym miejscu znajduje się też więcej informacji o konkursie oraz jego międzynarodowy i polski regulamin.