To już III edycja tego popularnego konkursu stypendialnego, w którym bibliotekarki zatrudnione w bibliotekach publicznych — niezależnie od wielkości miejscowości — mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 5000 zł. Pieniądze mogą przeznaczyć na dowolny cel związany z rozwojem osobistym.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych oraz zebranie i docenienie historii bibliotekarek, które — podobnie jak kiedyś Olga Rok — mobilizują innych do działania i wspierają rozwój swoich społeczności.

W tym roku bibliotekarki mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych:

  • placówka biblioteczna jednoosobowa
  • placówka biblioteczna wieloosobowa.

Stypendium jest współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła Konkursu na podstawie wniosków składanych przez kandydatki, które opisują swoje doświadczenia zawodowe i osobiste. Przy ocenie zgłoszeń Kapituła bierze pod uwagę całokształt doświadczeń życiowych kandydatek, zaangażowanie w działalność biblioteki oraz nowatorskie metody współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki oraz z partnerami lokalnymi.

Do zgłoszenia można dołączyć listy polecające, np. od osoby korzystającej z biblioteki, od innej bibliotekarki, przedstawiciela samorządu, od lokalnej instytucji, a także artykuły prasowe potwierdzające osiągnięcia i zdjęcia ilustrujące prowadzone projekty.

Regulamin konkursu oraz wzór wniosku do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.projektbabcia.pl.