Jak informuje Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) otworzyła nowy nabór na ekspertów.

Poszukiwani są eksperci do programów na lata 2014–2020:

  • Erasmus+ (edukacja, młodzież, sport),
  • Europa dla Obywateli,
  • Kreatywna Europa (kultura i sektor audiowizualny),
  • EU Aid Volunteers.

Zadaniem ekspertów będzie m.in.:

  • ocena wniosków składanych do Agencji,
  • monitorowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie (wizytacje trwających projektów, ewaluacja raportów, rezultatów i produktów zakończonych projektów),
  • badania i analizy poszczególnych obszarów w ramach programów.

Zgłosić się można w każdym momencie, ponieważ zaproszenie do składania wniosków jest otwarte przez cały okres trwania nowych programów — aż do końca 2020 r.

Co ważne, eksperci, którzy:

  • zgłosili się do pracy w Agencji w poprzednim naborze, którego termin upłynął 30 czerwca 2013 r.,
  • już wcześniej współpracowali z Agencją

muszą złożyć ponowną aplikację. Z informacji przekazanych przez Agencję wynika, że w związku ze zmianami i tworzeniem nowych programów na lata 2014–2020 dane nie zostaną automatycznie przeniesione do nowej bazy.