9 października w sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2782).

Nowelizacja dotyczy waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. Proponuje się jednorazową zmianę obecnie funkcjonujących zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Oznacza to, że od 1 marca 2015 r. świadczenia z FUS wzrosną o 1,08%, jednak nie mniej niż o 36 zł. W ten sposób poziom najniższych świadczeń będzie dodatkowo chroniony.

Najniższa emerytura oraz renta rodzinna po waloryzacji wyniosą 880,45 zł.
O taki sam procent zostanie podwyższona podstawa wymiaru świadczenia z FUS. Minimalna podwyżka waloryzacji rent z powodu częściowej niezdolności do pracy i rent inwalidzkich III grupy wyniesie 27 zł, czyli 75% gwarantowanej minimalnej kwoty. Dla osób, które pobierają emeryturę częściową, kwota waloryzacji nie może być mniejsza od 18 zł.

Z kolei odbiorcy renty socjalnej otrzymają to świadczenie w wysokości 84% zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. ZUS lub organ emerytalno-rentowy podwyższy rentę socjalną z urzędu, bez konieczności składania wniosku przez świadczeniobiorcę.

O kwotę 36 zł będą powiększone świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Rząd proponuje także rozszerzenie kręgu członków rodziny, którym będzie przysługiwać zasiłek pogrzebowy, o: dziadków, dzieci w rodzinie zastępczej oraz o osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną.