Poradnik Instytucji Kultury 11/2014

Bezpłatna delegacja pracownika muzeum

Pracownik muzeum złożył wniosek o bezpłatną delegację na wyjazd do Nowego Jorku na 6 dni. Celem podróży pracownika jest udział w konferencji oraz rekonesans po muzeach. Muzeum pokrywa koszty ubezpieczenia pracownika w ramach wyjazdu. Czy dyrektor muzeum może pracownikowi udzielić bezpłatnej delegacji?

Korzystanie ze świadczeń socjalnych w kilku miejscach pracy

Pracownik zatrudniony na część etatu w jednej instytucji kultury jest jednocześnie pracownikiem dwóch innych instytucji (również na niepełny etat). W każdej instytucji otrzymuje świadczenie socjalne zgodne ze złożonym oświadczeniem dotyczącym sytuacji materialnej. Czy jedna osoba może pobierać świadczenie u kilku pracodawców?

Wolne dni dla pracownika domu kultury — członka komisji wyborczej

Pracownik domu kultury jest członkiem obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych. Wystąpił do dyrektora o udzielenie mu 2 dni wolnych od pracy z powodu udziału w szkoleniach dotyczących obowiązków członków komisji wyborczych, które odbywają się w godzinach jego pracy. Pracownik poinformował także, że czwartek i piątek przed wyborami oraz poniedziałek po wyborach (13 i 14 oraz 18 listopada) chce mieć wolne. Czy dyrektor domu kultury musi udzielić mu tych wolnych dni?

Jak postępować, gdy pracownik instytucji kultury nie wykonuje poleceń służbowych?

Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego? Jak udokumentować niewykonanie polecenia służbowego i jak ukarać krnąbrnego pracownika? Czy można go z tego powodu zwolnić z pracy?

Umowy terminowe a świadectwo pracy

Pracownikowi instytucji kultury niedługo kończy się umowa o pracę na czas określony i rozpocznie on od następnego dnia pracę na podstawie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony.

  • Czy w takim przypadku instytucja kultury musi wydać pracownikowi świadectwo pracy?
  • Czy za niewykorzystany urlop pracownika należy mu wypłacić ekwiwalent, czy ten urlop można przenieść do rozliczenia w kolejnej umowie o pracę (skoro jest ciągłość zatrudnienia)?
  • Jeżeli przeniesienie urlopu jest możliwe, to jak zapisać to w świadectwie pracy?

Przepisy przejściowe o zatrudnieniu dyrektorów w centrum kultury

Pytanie dotyczy art. 8 ust. 6 Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej). W art. 8 ust. 6 nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej określono, że przepisów przejściowych dotyczących zatrudniania dyrektorów (o których mowa w ust. 3 i 4) nie stosuje się do dyrektorów bibliotek, domów i ośrodków kultury.
Czy przepis ten można zastosować — czyli pozostawić na stanowisku po 1 stycznia 2015 r. — w przypadku dyrektora centrum kultury? Nazwa ta nie jest wymieniona w tym przepisie, ale działalność centrum kultury jest identyczna z działalnością domów kultury. Nie ma też jasnych kryteriów, czym różni się dom kultury od centrum kultury, zwłaszcza że do centrum kultury stosuje się klasyfikację budżetową 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, a nie 92113 „Centra kultury i sztuki”.
Czy w przypadku konieczności zmiany na stanowisku dyrektora można zastosować art. 8 ust. 4 nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej, na podstawie którego organizator może powołać dotychczasowego dyrektora ponownie na to stanowisko bez przeprowadzania konkursu, chociaż w statucie centrum kultury jest zapis, że „Dyrektor jest wyłaniany w drodze konkursu”? Czy w tym przypadku ustawa ma pierwszeństwo przed statutem i umożliwia powołanie dyrektora bez przeprowadzania konkursu?

Zmiana siedziby instytucji kultury

W związku ze zmianą siedziby dyrektor instytucji kultury najpierw wydał zarządzenie dotyczące zmiany siedziby i pieczęci. W drugiej kolejności naniósł zmiany w statucie. Zmianę statutu powinna uchwalić rada miasta. Czy taka kolejność postępowania dyrektora instytucji kultury jest prawidłowa? Czy najpierw powinna być uchwała rady miasta co do zmiany siedziby, a później stosowne zarządzenie, zmiany pieczęci i fizyczne przeniesienie siedziby instytucji?

Główny księgowy i zastępca dyrektora w jednej osobie

Czy główny księgowy może być jednocześnie zastępcą dyrektora i odwrotnie?

Zabezpieczanie zbiorów muzeum przed zniszczeniem lub utratą

• Dyrektor muzeum ma obowiązek nie dopuścić do utraty, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów • Muzea trzeba wyposażyć w systemy zabezpieczeń, ale też opracować plany ochrony i instrukcje przeciwpożarowe • Ważną rolę w zabezpieczeniu zbiorów muzealnych odgrywa ochrona fizyczna oraz zabezpieczenia techniczne

Malowany Śląsk

W Miejskim Domu Kultury Batory z Chorzowa dobiega końca projekt, którego celem było poszerzenie wiedzy mieszkańców Śląska na temat tradycji i samego regionu.

Muzeum kosmetyków i chemii gospodarczej

Choć może trudno w to uwierzyć, ale mydła, balsamy, kremy, pudry czy nawet pasty do butów — kryją wiele ciekawych opowieści, historii i w wyjątkowy sposób dokumentują upływ czasu. Muzeum kosmetyków i chemii gospodarczej ukazuje produkty codziennego użytku w zupełnie innym świetle.

Nietypowy przewodnik

Wrocław doczekał się nietypowego, wyjątkowego przewodnika. Nie dość, że na pomysł wpadł mieszkający we Wrocławiu Włoch (który zaprosił do jego realizacji swoich rodaków), to jeszcze całość przybrała formę komiksu.