Tak zdecydowała Rada Ministrów, która 28 października 2014 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Zaplanowano w niej m.in. „zamrożenie” na poziomie obowiązującym w 2014 r. świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych. Zatem instytucje kultury, w których działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, za jednego pracownika odprowadzą w 2015 r. tę samą kwotę co w tym roku, czyli 1093,93 zł lub 1458,57 zł, jeżeli pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Będzie to już czwarty rok z rzędu, w którym rząd decyduje się na pozostawienie odpisu na ZFŚS bez zmiany. Normalnie powinien on stanowić 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub jego drugim półroczu (w zależności od tego, która kwota jest wyższa). To oznacza, że w 2015 r. odpis podstawowy powinno naliczać się od wysokości średniego wynagrodzenia z 2014 r. lub jego drugiego półrocza, które Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosi w połowie lutego przyszłego roku. Rząd jednak zdecydował, że — tak jak w poprzednich latach — kwotą bazową będzie przeciętne wynagrodzenie z 2010 r., które wynosiło 2917,14 zł.

Zamrożenie kwoty odpisu podstawowego ma znaczenie także dla tych instytucji kultury, które wypłacają świadczenie urlopowe. Jego wysokość nie może bowiem przekroczyć kwoty odpisu podstawowego.