To już 8. edycja programu grantowego, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Jego celem jest:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości,
  • wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci,
  • zachęcenie osób pracujących z dziećmi do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Do 10 września do godziny 12.00 o dotacje w wysokości od 3000 do 10 000 zł mogą ubiegać się ośrodki kultury i biblioteki publiczne, fundacje, stowarzyszenia z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.

Dofinansowanie można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci od 2 do 8 lat, zakup pomocy dydaktycznych czy sprzętu (wyposażenia) związanego z prowadzonym projektem, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Autorzy nagrodzonych projektów zostaną przeszkoleni w zakresie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

Wniosek należy złożyć za pomocą formularza online dostępnego na stronie fundacji. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania.

Projekty oceni komisja konkursowa z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji pod względem kryteriów takich jak: nowatorstwo, przydatność dla odbiorców, partnerstwo — wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami, zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań i klarowność budżetu. Dodatkowe punkty będą przyznawane dla instytucji mających siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 r.

Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin znajdują się na stronie internetowej Fundacji BGK.