Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił konkurs na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014–2017.

Jego celem jest zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie oraz kreowanie w młodym pokoleniu — poprzez tworzenie użytecznych i nowoczesnych materiałów dydaktycznych — przekonania o konieczności zachowania zabytków. Może w nim wziąć udział każda osoba pełnoletnia lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, pod warunkiem że do 16 listopada 2015 r. prześle na adres organizatora swój projekt.

W konkursie należy złożyć projekt materiałów edukacyjnych upowszechniających wiedzę o dziedzictwie, przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W materiałach edukacyjnych powinien znaleźć się scenariusz lekcji oraz materiały dydaktyczne (prezentacje, filmy, gry, karty pracy itp.).

Jury oceni nadesłane projekty pod względem:

  • poprawności merytorycznej, zgodności z podstawą programową i adekwatności do poziomu edukacyjnego odbiorców,
  • zastosowania aktywnych metod nauczania i nowoczesnych narzędzi pracy,
  • atrakcyjności wizualnej i estetyki wykonania,
  • propozycji indywidualizacji pracy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 7 grudnia 2015 r., a na 10 laureatów czekają nagrody pieniężne w wysokości 4000 zł brutto.
Więcej informacji o konkursie, jego regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.