10 października 2016 r. upływa termin składania wniosków w II naborze w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016–2020.

Konkurs ogłosił operator priorytetu — Instytut Książki.

Wnioski w konkursie mogą składać samorządowe instytucje kultury — funkcjonujące samodzielnie gminne biblioteki publiczne oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki, dla których organem założycielskim jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców albo gmina miejska do 50 000 mieszkańców. Jego celem jest:

  • wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina;
  • przekształcenie i rozwój funkcji, które w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 000 mieszkańców.

Na wsparcie mogą liczyć zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek. Jednym zadaniem może być objęty jeden budynek biblioteki lub więcej, np. tylko budynek główny albo biblioteka główna i filia, albo tylko filia.

Minimalna kwota dofinansowania zadania wynosi 50 000 zł, a maksymalnie można otrzymać 2 mln zł. Najwyższa kwota dofinansowania to 75% kosztów zadania. Wkład własny wnioskodawcy to minimum 25% kosztów zadania. Nabór dotyczy wniosków na zadania rozpoczynające się w 2017 r. W przypadku zadań wieloletnich dofinansowanie w 2017 r. musi wynosić minimum 30% całkowitej kwoty wnioskowanego dofinansowania na wszystkie lata.

Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Książki.