Poradnik Instytucji Kultury 09/2016

Przywrócenie do pracy a urlop wypoczynkowy

Ponieważ pracownik nie przyjął wypowiedzenia zmieniającego warunki jego pracy, dyrektor instytucji kultury rozwiązał z nim umowę o pracę na podstawie art. 42 § 3 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Po kilku miesiącach sąd przywrócił pracownika do pracy. Pracownik dostarczył zaświadczenie o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim w tym okresie.
Czy za ten czas należy mu się urlop wypoczynkowy?

Liczba godzin pracy a wynagrodzenie pracownika

Dom kultury zatrudnia 4 dozorców, którzy pracują od poniedziałku do piątku od godziny 21.00 do 7.00 (10 godzin) oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 15:00 do 15:00 (24 godziny). W instytucji obowiązuje równoważny czas pracy.
Problemem jest to, że w każdym miesiącu dozorcom wypada inna liczba godzin do przepracowania. Harmonogram czasu pracy sporządzany jest na cały rok i wyliczona jest
przeciętna wielkość etatu – w tym przypadku 0,7 etatu. Natomiast z godzin faktycznie przepracowanych w danym miesiącu przez dozorców wynika, że w różnych miesiącach pracują w wymiarze od 0,59 do 0,9 etatu.
W jednym miesiącu zgodnie z etatem pracownik powinien przepracować 118 godzin, natomiast z harmonogramu i liczby przepracowanych godzin w miesiącu wynika, że przepracował on 110 godzin. Natomiast w następnym miesiącu powinien przepracować 124 godziny, a przepracował 140 godzin i za te godziny otrzymał wynagrodzenie łącznie z dodatkami. W ogólnym rozliczeniu rocznym liczba godzin przepracowanych, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie, jest zawsze większa niż wynika to z wielkości etatu.
Czy w miesiącu, w którym dozorca przepracuje zgodnie z harmonogramem mniej godzin niż wynika to z wielkości jego etatu, należy doliczyć „puste” godziny?
Czy wynagrodzenie poszczególnych dozorców uzależnione od liczby przepracowanych godzin wyliczane jest prawidłowo?

Pracownik po urlopie rodzicielskim

Pracownik instytucji przebywa na urlopie rodzicielskim do 20 września 2016 r.
W jakim terminie powinien zawiadomić pracodawcę o tym, czy wraca do pracy, czy będzie korzystać z urlopu wychowawczego?

Ile wolno dorobić na świadczeniu emerytalnym?

Dyrektor instytucji kultury ma zamiar zatrudnić na pół etatu sprzątaczkę, która jest na zasiłku przedemerytalnym.
Czy wysokość jej płacy musi wynosić połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę?
Czy to może być kwota niższa, np. 875 zł?

Nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy

Jak ustalić wysokość nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy?

Opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej oddanych przez gminę w użyczenie instytucji kultury

Miejski ośrodek kultury, sportu i rekreacji (MOKSiR) prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresie wynajmu sali konferencyjnej, pokoi gościnnych, a także sprzedaży biletów wstępu do galerii minerałów. Natomiast na podstawie umowy użyczenia MOKSiR korzysta z obiektów rekreacyjnych stanowiących własność gminy. Rada gminy nakazała stosować opłaty za korzystanie z tych obiektów w wysokości określonej w podjętej przez siebie uchwale. Chodzi o opłaty za korzystanie z zalewu, otwartego basenu kąpielowego (wypożyczanie sprzętu, bilety wstępu), za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, a także przychody związane z działalnością gospodarczą ośrodka kultury.
Czy dyrektor powinien zastosować się do uchwały rady w sprawie opłat?
Czy dyrektor MOKSiR może zarządzeniem samodzielnie wprowadzać wysokości opłat dotyczących działalności gospodarczej ośrodka kultury?

Oświadczenie majątkowe — wynagrodzenie małżonka jako majątek wspólny

Czy w rocznym zeznaniu majątkowym dyrektor instytucji musi wykazywać dochody małżonka?

Nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego za 40 lat pracy — 200% czy 300% wynagrodzenia miesięcznego?

Regulamin wynagradzania obowiązujący w instytucji nie zawiera zapisów dotyczących nabywania uprawnień, przyznawania i wypłaty nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom instytucji. Otrzymują oni nagrodę jubileuszową w wysokości określonej w art. 31b Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).
Czy zatem w tej sytuacji głównemu księgowemu instytucji kultury za 40 lat pracy należy się nagroda jubileuszowa w wysokości:

  • 200% wynagrodzenia miesięcznego — na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń dodatkowych) czy też
  • 300% wynagrodzenia miesięcznego — na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 5 ustawy o działalności kulturalnej?

Let’s bee friends

8 sierpnia br. Zamek Cieszyn — Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem otworzył niezwykle „letnią” wystawę. Let’s bee friends czyli zaprzyjaźnij się z pszczołami opowiada nie tylko o tym, jak wygląda praca pszczelarza oraz czym zajmują się pszczoły i w jaki sposób je chronić, ale również, jak owady te inspirują projektantów i architektów.

Biżuteria inspirowana życiem św. Franciszka

Pewna firma jubilerska z Asyżu postanowiła wykorzystać potencjał kulturowy i historyczny miasta. Powstała specjalna seria biżuterii inspirowanej myślą św. Franciszka.

Pomiędzy sztuką a polityką

Założone w 2008 r. Zentrum für politische Schönheit (Centrum Politycznego Piękna) to obecnie najbardziej znana w Niemczech parateatralna, działająca na pograniczu sztuki i polityki grupa action art. Sami jej członkowie nazywają swoje działania w przestrzeni publicznej interwencjami. Mają one zwracać uwagę na sprawę ochrony ludzkiego życia, starając się przy tym reprezentować interesy tych, którzy sami nie mają szans, aby to osobiście zrobić.

Muzeum Złej Sztuki

Podobno o gustach się nie dyskutuje. Są jednak takie dzieła, koło których obiektywnej brzydoty nie sposób przejść obojętnie. Właśnie takie dzieła kolekcjonuje i prezentuje publiczności Muzeum Złej Sztuki, które działa w Stanach Zjednoczonych (MOBA — The Museum Of Bad Art). MOBA powstało w 1994 r., a pierwszym obrazem w kolekcji był znaleziony przy śmietniku obraz Lucy na łące z kwiatami, który do dziś jest znakiem rozpoznawczym muzeum.