Instytut książki ogłosił nowy termin naboru ofert do Programu Translatorskiego ©Poland.

Wydawcy zagraniczni i polscy mający zdolność i doświadczenie w wydawaniu i rozpowszechnianiu książek na obszarze językowym, którego oferta dotyczy, zamierzający wydać przetłumaczone na inne języki dzieła polskiej literatury oraz rozpowszechniać je w formie drukowanej i (lub) w formie e-booka i (lub) w formie audiobooka poza terytorium Polski mogą aplikować do programu do 15 listopada. Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone najpóźniej 31 stycznia 2017 r.

Program Translatorski ©Poland ma na celu promocję polskiej literatury i jej dziedzictwa za granicą.

Instytut Książki partycypuje w kosztach publikacji następujących dzieł takich jak:

 • literatura piękna — proza, poezja i dramat;
 • utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski);
 • literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka);
 • utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze typowo specjalistyczno-naukowym);
 • literatura dla dzieci i młodzieży;
 • komiks.

Przy czym udział finansowy Instytutu Książki przeznaczony jest na sfinansowanie następujących kosztów publikacji:

 • do 100% kosztów tłumaczenia dzieła z języka polskiego na inny język;
 • do 100% kosztów zakupu licencji prawnoautorskich;
 • do 50% kosztów druku dzieła — wyłącznie w przypadku ilustrowanych książek dla dzieci oraz komiksów.

Oferty składa się w formie elektronicznej przez formularz udostępniony na stronie internetowej www.instytutksiazki.pl.

Do formularza oferty należy dołączyć:

 • kopię zawartej umowy licencyjnej prawnoautorskiej lub pisemną zgodę właściciela praw autorskich na wykorzystanie jego utworu wraz z uzgodnionym wynagrodzeniem;
 • kopię zawartej umowy z tłumaczem lub kopię umowy wstępnej z uzgodnionym wynagrodzeniem;
 • aktualny program wydawniczy i charakterystykę wydawnictwa;
 • bibliografię dorobku tłumacza;
 • plan rozpowszechniania dzieła;
 • fragment tłumaczenia dzieła — na wniosek Instytutu Książki.

Nowy regulamin, wytyczne do oceny ofert na lata 2016 i 2017, wzór umowy oraz formularz oferty do wglądu znajdują się na stronie internetowej Instytutu Książki.

Pierwszy nabór ofert w 2017 r. rozpocznie się 1 lutego 2017 r. i potrwa do 31 marca, a wyniki zostaną ogłoszone do 31 sierpnia następnego roku.