Jeszcze tylko do 15 listopada na adres kwartalnik@nck.pl można zgłaszać koncepcje części tematycznych kwartalnika Kultura Współczesna. Trzy numery tego pisma zostaną wydane w roku 2017, jeden rozpocznie rok 2018. Konkurs ogłosiło Narodowe Centrum Kultury, które jest wydawcą kwartalnika.

Zgłaszający koncepcję części tematycznej numeru kwartalnika Kultura Współczesna musi posiadać co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych oraz być aktywnym pracownikiem naukowym uczelni wyższej lub instytucji naukowej.

Zgłaszający może przesłać własną koncepcję lub też koncepcję zespołu, który reprezentuje. W takim przypadku wymóg wykształcenia, oprócz zgłaszającego, powinien spełniać co najmniej jeszcze jeden z członków zespołu.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  • imię, nazwisko, stopień naukowy oraz afiliację zgłaszającego (oraz, jeśli reprezentuje on zespół, każdego z jego członków);
  • opis koncepcji, pozwalający na ocenę jej wartości merytorycznej;
  • zakres poruszanej w planowanych tekstach tematyki;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Przy czym całość zgłoszenia nie powinna przekraczać 5000 znaków ze spacjami (to około 2‒3 strony maszynopisu w formacie .doc, .docx, .rtf lub .odt). Zgłoszenia niezgodne z wytycznymi nie będą rozpatrywane, a także takie:

  • co do których komisja konkursowa poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w niej treści mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osób trzecich,
  • które są niezgodne z profilem pisma.

Komisja konkursowa, składająca się z członków Rady Redakcyjnej i Rady Naukowej kwartalnika, przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz członków Zespołu Redakcyjnego kwartalnika, oceni nadesłane koncepcje według następujących kryteriów:

  • oryginalność koncepcji lub ujęcia tematu;
  • zgodność z profilem kwartalnika Kultura Współczesna;
  • waga tematu podejmowanego przez zespół w perspektywie aktualnych badań nad kulturą;
  • dobór zagadnień poruszanych w ramach zaproponowanego tematu.

Spośród nadesłanych koncepcji zostaną wybrane cztery, których autorom komisja konkursowa powierzy przygotowanie części tematycznych poszczególnych numerów kwartalnika Kultura Współczesna. Wyniki konkursu będą ogłoszone 6 grudnia 2016 r.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, znajduje się na stronie internetowej kwartalnika Kultura Współczesna.