Poradnik Instytucji Kultury 11/2016

Zadaniowy system czasu pracy w instytucji kultury

Pracownicy instytucji kultury zatrudnieni do prowadzenia portalu (redaktorzy) pracują w zadaniowym systemie czasu pracy. Przeważnie świadczą pracę w biurze od około godziny 10:00 do około 17:00. Zdarza się, że w tym czasie muszą obsłużyć pod względem medialnym jakieś wydarzenie poza siedzibą instytucji, mają także zaplanowaną pracę w soboty, niedziele i dni świąteczne (tzw. dyżury redakcyjne wykonywane w miejscu zamieszkania), za które odbierają (na wniosek) cały dzień w późniejszych terminach w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Jak rozliczać czas pracy redaktorów portalu?
Jak sprawdzić, czy jest zachowany dobowy i tygodniowy odpoczynek w zadaniowym systemie, skoro instytucja nie prowadzi ewidencji czasu pracy?
Czy tzw. „zadaniowiec” w ogóle może pełnić dyżury, a jeżeli tak, to czy może wykonywać pracę (w soboty, niedziele i święta) w domu, czy też powinien ją świadczyć w biurze?
Czy lepszym rozwiązaniem będzie zamiana na równoważny system czasu pracy ze względu na rodzaj pracy lub organizację pracy z zachowaniem ruchomych godzin nieprzekraczających 12 godzin pracy na dobę?

W jakich przypadkach choroba czy urlop nie wpływają na wysokość dodatku funkcyjnego?

Instytucja kultury wypłaca pracownikom dodatki funkcyjne. W układzie zbiorowym pracy nie wspomina się o zasadach jego wypłaty w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim lub korzystania z urlopu wypoczynkowego. Podobnie § 6 Rozporządzenia MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: w sprawie wynagradzania) wspomina tylko o zasadach jego przyznawania.
Czy w związku z chorobą pracownika dodatek funkcyjny powinien być wypłacany w całości czy pomniejszony za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim?
Czy przebywanie na urlopie wypoczynkowym jest podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia tego dodatku, czy należy go wypłacić w całości?

Pracownik biblioteki dyrektorem

Pytania dotyczą sytuacji, gdy pracownik biblioteki został powołany na jej dyrektora.
1. Ostatniego dnia sierpnia dyrektor biblioteki odszedł na emeryturę. Konkurs na nowego dyrektora odbył się 15 września br. Nowym dyrektorem została pracownica biblioteki.
Czy pracownica musi wypowiedzieć umowę o pracę za porozumieniem stron, a jeżeli tak, to kto wyraża na to zgodę?
Czy pracownica powinna dostać świadectwo pracy za okres, w którym była bibliotekarzem, a jeżeli tak, to kto powinien je podpisać?
Zgodnie ze statutem, dyrektora zastępuje osoba przez niego upoważniona. Czy upoważnienie to nie wygasło w dniu, w którym dyrektor odszedł na emeryturę?

2. Organizator na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki i jej czterech filii powołać chce pracownicę, która obecnie jest zatrudniona na etacie w bibliotece.
Czy może ona być dyrektorem biblioteki i dalej pracować jako bibliotekarka?
Czy wobec tego, że na stanowisko dyrektora powołał pracownicę wójt, to czy nowa dyrektor może samą siebie zatrudnić na część etatu na stanowisku bibliotekarza?

Zatarcie kary porządkowej

W procesie udzielania kary porządkowej powstają różnorodne dokumenty: od dokumentu informującego pracodawcę o zaistnieniu okoliczności uprawniającej do ukarania pracownika, przez wezwanie pracownika do wysłuchania, protokół wysłuchania lub wyjaśnienia pracownika na piśmie, zawiadomienie o udzieleniu kary, ewentualne odwołanie pracownika, wystąpienie do związków zawodowych o zajęcie stanowiska, aż po pismo pracodawcy informujące o odrzuceniu odwołania pracownika. Wszystkie te dokumenty powinny trafić do części B akt osobowych pracownika.
Jakie dokumenty z tych wyżej wymienionych należy usunąć z akt osobowych pracownika po roku jego nienagannej pracy? Wszystkie, czy tylko te, które potwierdzają,
że kara faktycznie została nałożona?
Czy w sytuacji, gdy pracodawca — po wysłuchaniu pracownika — odstępuje od wymierzenia kary, wezwanie do złożenia wyjaśnień i protokół wysłuchania pracownika również usuwa się z akt?
Co dzieje się z usuwanymi dokumentami? Czy można je w dalszym ciągu przechowywać, np. w teczce dotyczącej dyscypliny pracy? Jeśli tak, to jak długo?
Czy też uznanie kary za niebyłą powoduje, że należy również zatrzeć wszelki ślad po dokumentach potwierdzających jej nałożenie?

Liczba zastępców dyrektora instytucji

W statucie instytucji kultury widnieje zapis, że jej dyrektor zarządza instytucją przy pomocy dwóch zastępców i głównego księgowego.
Czy taka treść statutu oznacza, że dyrektor musi mieć dwóch zastępców, czy tylko może — w zależności od potrzeb — zarządzać instytucją przy pomocy dwóch zastępców?

Usługi najmu a wynagrodzenie dla pracowników instytucji kultury obsługujących imprezę

Centrum kultury oferuje wynajem sali widowiskowej na działania kulturalne. Czynności związane z obsługą sali wykonują pracownicy centrum kultury — jest to ich obowiązek służbowy wynikający z umowy o pracę. Pytanie dotyczy sposobu rozliczania obsługi sali z wynajmującym.
Czy instytucja powinna doliczać obsługę (pracę pracowników) do kosztów wynajmu, czy też pracownicy mogą zawierać odrębne indywidualne umowy z najemcą dotyczące obsługi, jeśli impreza odbywa się w ich czasie wolnym od pracy, a oni mają wtedy urlop lub są to wolne dni wynikające z ich miesięcznego grafiku pracy?

Ewidencja eksponatów muzealnych — czy trzeba ją zgłaszać do GIODO?

Muzeum w związku ze swoją działalnością ewidencjonuje eksponaty muzealne. W ewidencji tej zapisuje się również dane osobowe osób i instytucji, od których muzeum otrzymało je w darowiźnie lub zakupiło. Muzeum prowadzi ewidencję zarówno w formie tradycyjnej (rejestry, księgi wpływu, inwentarzowe, karty katalogowe, inwentarzowe), jak też w formie elektronicznej (np. karty katalogowe, inwentarzowe).
Czy muzeum ma obowiązek zgłaszania Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych (GIODO) zbioru danych osobowych osób i instytucji, od których otrzymuje lub od których kupuje eksponaty?
Czy tego typu zapisy (w księgach tradycyjnych oraz w formie elektronicznej) należy traktować jako zbiór danych osobowych, który trzeba zarejestrować u GIODO?

Przejęcie muzeum przez gminę

Wobec braku możliwości prowadzenia dalszej działalności społeczne muzeum przekazało swoje zbiory gminie, a ta przekazała je nowo otwartemu ośrodkowi kultury z myślą o utworzeniu wystawy prezentującej lokalną historię. Ze względu na to, że trudno w tej sytuacji mówić o przewidzianym ustawowo połączeniu muzeum z inną instytucją kultury, potrzebne jest rozwiązanie lokujące w prawidłowy sposób wspomniane zbiory.
Czy konieczne jest tworzenie w ramach ośrodka kultury muzeum, pozostającego w jego strukturze i będącego np. jego działem? Jeżeli tak, czy takie muzeum powinno mieć swój statut odrębny od ośrodka?
Czy jest możliwe, aby ośrodek kultury, inwentaryzując uprzednio zbiory w sposób, w jaki robi się to w muzeach, stworzył z nich stałą wystawę historii miasta, ujmując jednocześnie ich istnienie w swoim statucie i regulaminie organizacyjnym?

Nowelizacja prawa zamówień publicznych a zamówienia udzielane przez instytucje kultury

  • Instytucja kultury może oczekiwać od wykonawcy, że będzie on przestrzegał tajemnicy jej przedsiębiorstwa
  • W pewnych sytuacjach instytucje mogą skorzystać z nowego trybu udzielania zamówień — partnerstwa innowacyjnego
  • Aby się przygotować do elektronicznego sposobu komunikacji z wykonawcą zamówienia, instytucje mają czas do 2018 r.

Smacznie i kulturalnie

Soczewioki i chrzanica — to niektóre świętokrzyskie potrawy regionalne, które można przyrządzić na podstawie udostępnionej w Internecie multimedialnej książki kucharskiej. Przedsięwzięcie powstało w ramach projektu zrealizowanego przez Muzeum Wsi Kieleckiej.

Otwarte zabytki

Otwarte Zabytki to projekt Centrum Cyfrowego Projekt: Polska — serwis internetowy, który ma się stać największym w Polsce katalogiem zabytków online. Stronę uzupełniają internauci — do tej pory opisali niemal 42 500 zabytków, a każdego dnia pojawiają się nowe!

Gra w teatr za kulisami

Ze względu na stan techniczny budynku i niezbędny remont Oddział Teatralny Muzeum Historycznego Miasta Krakowa nie dysponuje ani przestrzenią wystawienniczą, ani edukacyjną. Nie zawiesza to jednak działalności edukacyjnej tego Oddziału. Wszelkie wydarzenia muszą się po prostu odbywać w terenie lub w zaprzyjaźnionych instytucjach.