Na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury są już do pobrania wyniki sondażu przeprowadzonego przez NCK pod koniec ubiegłego roku. Badanie skupiło się na potrzebach szkoleniowych dotyczących przygotowania metodycznego i kierunkowego w zakresie części edukacji kulturalnej, w której wykorzystywane są różne praktyki artystyczne.

NCK zaprosiło do wypełnienia ankiety pracowników domów kultury oraz osoby współpracujące z instytucjami kultury, a także adresatów redagowanych przez NCK biuletynów informacyjnych.

Ankietę wypełniły 382 osoby. Ponad 2/3 respondentów to osoby pracujące w ośrodku kultury, prawie 10% badanych jest związanych zawodowo z muzeum, a po 8% — z biblioteką lub z organizacją pozarządową.

Ankietowani odpowiadali m.in. na pytania:

  • jaką rolę edukacja kulturalna pełni w ich placówkach,
  • w jakich formach jest realizowana i kto za nią odpowiada,
  • jakie umiejętności artystyczne są ważne w prowadzeniu działalności kulturalnej oraz które z nich chcieliby doskonalić,
  • jakimi zasobami rzeczowymi i infrastrukturą potrzebną do realizacji działań z zakresu edukacji artystycznej dysponują,
  • jakie są czynniki wpływające na wybór dziedzin twórczości (malarstwo, teatr, rzeźba, muzyka itp.), których dotyczą projekty kulturalne realizowane w ich placówkach,
  • czy wykorzystują w swoich działaniach elementy dziedzictwa kulturowego.

Zestawianie i analiza zebranych odpowiedzi pomogą NCK w dopasowaniu programu tegorocznych szkoleń do potrzeb praktyków kultury korzystających w swojej pracy zawodowej z różnych dziedzin twórczości.